Quy định về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam năm 2023

Quy định về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Quy định về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam năm 2023

Chức năng của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Quy định về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Chức năng của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Căn cứ theo Điều 1 Quyết định 282/QĐ-TTg quy định như sau:

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc với các bộ, ngành, địa phương thực hiện điều tra, khảo sát, giám sát, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, phản biện các chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

Thực hiện các hoạt động đối ngoại thanh niên theo quy định pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

(Điều 2 Quyết định 282/QĐ-TTg)

Thành viên của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban: Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban:

– Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban;

– Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

– Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên Ủy ban:

– Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Thứ trưởng Bộ Tài chính;

– Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Thứ trưởng Bộ Y tế;

– Thứ trưởng Bộ Công an;

– Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

– Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

– Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

– Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;

– Mời lãnh đạo các đoàn thể, cơ quan trung ương sau tham gia:

+ Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;

+ Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

+ Hội Nông dân Việt Nam.

(Điều 3 Quyết định 282/QĐ-TTg)

Cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, có phân công nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện cho các thành viên.

Thành viên Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam quyết định danh sách thành viên của Ủy ban theo đề xuất của các cơ quan có liên quan được quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam quyết định thành lập Ban Thư ký, Văn phòng giúp việc đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành viên Ban Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Văn phòng Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam sử dụng biên chế nhân sự của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ủy ban.

Người đứng đầu các tổ chức có đại diện là thành viên Ủy ban có trách nhiệm cử cán bộ, công chức giúp việc và chỉ đạo cơ quan, tổ chức mình thực hiện các nhiệm vụ được phân công phối hợp.

(Điều 4 Quyết định 282/QĐ-TTg)

Tư cách pháp nhân và kinh phí hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam được sử dụng con dấu riêng theo quy định.

Kinh phí hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam được ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

(Điều 5 Quyết định 282/QĐ-TTg)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook