Quy định về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Quy định về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Ủy bán Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, tổ chức thực thi pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy định về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

– Phải trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để phát hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền để phát hành văn bản pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển thị trường chứng khoán.

– Việc tổ chức và phát triển thị trường chứng khoán liên quan đến việc quản lý và giám sát trực tiếp các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như quản lý các hoạt động dịch vụ chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

– Quy trình phát hành, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề chứng khoán, chứng chỉ liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được quản lý. Ngoài ra, các thay đổi, đình chỉ và hủy bỏ liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được phê duyệt.

– Việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, cũng như Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được thực hiện. Việc phê duyệt các quy định và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam cũng được cấp.

Quy định về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Yêu cầu sửa đổi các quy tắc, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Hơn nữa, việc đình chỉ hoặc hủy bỏ quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam được chỉ đạo, khi cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

– Việc phê duyệt việc đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, thay đổi phương thức giao dịch và phê duyệt hệ thống giao dịch chứng khoán, cũng như vận hành các hệ thống giao dịch chứng khoán mới, được quản lý.

– Việc quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán do tổ chức, cá nhân thực hiện được giám sát.

– Việc kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được tiến hành.

– Bộ Tài chính được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về tình trạng hoạt động của thị trường chứng khoán. Trong trường hợp có biến động đáng kể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Bộ Tài chính, cũng như báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường và đề xuất các biện pháp để ổn định thị trường và đảm bảo an ninh, an toàn tài chính.

– Các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của thị trường chứng khoán phải được thực hiện theo thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền.

– Ủy ban chịu trách nhiệm tiến hành phân tích thống kê và dự báo hoạt động thị trường chứng khoán và chứng khoán, cũng như thực hiện các nỗ lực hiện đại hóa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đặc biệt là về công nghệ thông tin.

– Ủy ban có nhiệm vụ tổ chức và điều phối các chương trình đào tạo cán bộ, công chức, cán bộ ngành chứng khoán, hành nghề chứng khoán. Ngoài ra, nó có trách nhiệm phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho công chúng, phối hợp với các cơ quan và tổ chức có liên quan.

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được ủy quyền ban hành hướng dẫn, quy định nghề nghiệp và hướng dẫn khác trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình.

– Ủy ban chịu trách nhiệm giám sát tổ chức xã hội – nghề nghiệp của chứng khoán nhằm đảm bảo tuân thủ mục đích và điều lệ hoạt động.

– Theo quy định của pháp luật, ủy ban phải tuân thủ chế độ báo cáo về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

– Ủy ban chịu trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế và là đầu mối thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn nói trên được nêu trong Luật này và các pháp luật liên quan khác, ủy ban có thể có thêm trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Thủ tướng Chính phủ sẽ xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Cán bộ, công chức, cán bộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm tính trung thực, bảo mật thông tin, tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như các quy định pháp luật liên quan khác trong khi thực hiện nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của mình.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook