Quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam năm 2023

Quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam
Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

Khái quát về văn phòng đại diện

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 46 của Luật Giáo dục đại học quy định về văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Điều 46. Văn phòng đại diện

  1. Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có chức năng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.”

Trách nhiệm, quyền hạn của văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài

Văn phòng đại diện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

– Đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thông qua thúc đẩy xây dựng các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.

– Tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi thông tin, hội thảo, triển lãm trong lĩnh vực giáo dục đại học để công chúng biết đến các cơ sở, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

– Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học đã ký kết với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

– Không được trực tiếp thực hiện các hoạt động giáo dục đại học vì lợi nhuận tại Việt Nam và không thành lập phân hiệu trực thuộc văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

– Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, báo cáo chi tiết bằng văn bản cho sở giáo dục và đào tạo nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động của văn phòng đại diện, đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và những vấn đề liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Việc báo cáo thực hiện bằng hình thức trực tuyến và văn bản.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

Thẩm quyền liên quan đến thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Theo đó, thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện không quá 05 năm kể từ ngày được cấp phép và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm. Tên của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Văn phòng đại diện”, “Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài” và “tại Việt Nam.”

Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

Người có thẩm quyền cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. Như vậy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

Những trường hợp văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đó là:

Điều 61. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn ghi trong quyết định cho phép thành lập;

b) Theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện;

c) Quyết định cho phép thành lập bị thu hồi vì không hoạt động trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp lần đầu hoặc 03 tháng kể từ ngày được gia hạn;

d) Bị phát hiện có sự giả mạo trong hồ sơ đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài;

đ) Có những hoạt động trái với nội dung của quyết định cho phép thành lập;

e) Vi phạm các quy định khác của pháp luật Việt Nam.”

Trường hợp văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều 61 nêu trên, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động.

– Phương án chấm dứt hoạt động, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản.

Bước 2: Xem xét hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động và ra quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét quyết định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho tổ chức, cơ sở giáo dục.

– Quyết định chấm dứt hoạt động phải xác định rõ lý do chấm dứt hoạt động, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook