Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội năm 2023

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Ủy ban nhân dân các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) có 05 trách nhiệm về bảo hiểm xã hội.

Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Chính sách, pháp luật về an sinh xã hội chủ yếu do cơ quan trung ương, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị (Ban Chấp hành Trung ương Đảng) xây dựng và ban hành.

Các địa phương chủ yếu thực hiện các chính sách, pháp luật về an sinh xã hội do trung ương tổ chức và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp lãnh đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, tổ chức các cơ quan quản lý lao động và bảo hiểm xã hội như Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) hoặc ban hành các văn bản bảo vệ pháp luật liên quan trực tiếp đến  bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm.

Do bảo hiểm xã hội thực hiện ví dụ: Quyết định 1104/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phát triển các đối tượng liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế vào năm 2021

Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội

2. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định

Ủy nhân nhân dân cấp tỉnh xây dựng và giao chỉ tiêu phát triển tham bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dựa trên giao chỉ tiêu của bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chỉ tiêu này.

Tương tự đối với các trường hợp của Ủy ban nhân dân cấp huyện (xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội dựa trên chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được xây dựng bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp xã (xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội dựa trên chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được xây dựng bởi Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp  tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các đối tượng tham gia, đóng BHXH và các đối tượng BHXH tiềm năng tham gia, đóng. bảo  đảm các quyền lợi an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn quản lý.

Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đều có cơ quan chuyên môn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội (Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,…). Ủy ban nhân dân thực hiện chỉ đạo các cơ quan này thực hiện công tác thanh tra theo quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Đây là khi có các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội mà người lao động không được hưởng quyền, lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội do sự thiếu thống nhất trong chính sách, sự chênh lệch so với thực tế của pháp luật.

Trong trường hợp này, cấp Ủy ban nhân dân báo cáo lên cấp Ủy ban nhân dân cấp cao hơn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình lên Chính phủ quyết định biện pháp xử lý.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook