Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội năm 2023

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Ủy ban nhân dân các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) có 05 trách nhiệm về bảo hiểm xã hội.

– Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

– Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định

– Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

– Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội

-Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Ngoài ra, Căn cứ vào Điều 11 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2013/QH13 ngày 20/11/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính có 03 trách nhiệm về bảo hiểm xã hội.

1. Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội; chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý  tài chính về bảo hiểm xã hội nên Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm soạn thảo các quy định liên quan đến quản lý tài chính bảo hiểm xã hội.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính tiến hành ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong thẩm quyền của mình (Ví dụ:Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)

Hoặc trình lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Ví dụ: Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 – 2020).

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính có bộ phận thực hiện nhiệm vụ thanh tra, thanh  tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, sa thải do Thanh tra Bộ Tài chính làm nhiệm vụ.

Cơ quan này thực chất là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các hoạt động này. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm bổ nhiệm Thủ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Tài chính để lãnh đạo hoạt động của Thanh tra Bộ Tài chính. Vì vậy, có thể coi trách nhiệm  kiểm tra quản lý tài chính BHXH, giám định, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, sa thải là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội

3. Hằng năm, gửi báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo Chính phủ

Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý về bảo hiểm xã hội đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vì vậy, các vấn đề về tài chính liên quan đến bảo hiểm xã hội phải được báo cáo tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp và báo cáo lên Chính phủ thông qua Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hoạt động báo cáo này được thực hiện định kỳ hằng năm nhằm đảm bảo tính minh bạch cũng như thống nhất trong hoạt động thống kê, thông tin, quản lý bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook