Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 1)

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 1)
Căn cứ vào Điều 10 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có 11 trách nhiệm về bảo hiểm xã hội.

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 1)

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an sinh xã hội  trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là Cục trưởng Cục Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo hiểm. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng phải xem xét, đánh giá và phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an sinh xã hội trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm soạn thảo các chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, ví dụ về các vấn đề được quy định trong luật, quy định, thông tư và trình  cấp có thẩm quyền công bố văn bản quy phạm pháp luật hoặc tự  ký và công bố nếu có  văn bản quy phạm pháp luật có thẩm quyền.

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 1)

3. Xây dựng và trình Chính phủ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Mục tiêu phát triển của các nhà cung cấp BHXH ở đây là một chỉ số chung về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHXH quốc gia (bao gồm cả BHXH địa phương).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm xây dựng các mục tiêu phát triển của các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, trong khi Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng chịu trách nhiệm  xây dựng và điều phối bảo hiểm xã hội. kiểm tra, đánh giá trước khi trình Chính phủ phê duyệt mục tiêu, đồng thời chịu trách nhiệm về mục tiêu phát triển của các đối tượng BHXH do Bộ  xây dựng trước Chính phủ.

4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Vai trò của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là phối hợp với các bộ, ngành tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội thông qua việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã  hội. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, phân phối.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội có thể được xây dựng bởi Quốc hội, Chính phủ, Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký), các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi quản lý của mình.

Tuy nhiên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam về bảo hiểm xã hội, nên chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. Do đó, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 1)

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có bộ phận thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện) là Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo trong phạm vi quản lý của Bộ, thực hiên tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

Về cơ bản, cơ quan này là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, có nghĩa vấn đề này vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không có trách nhiệm trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, do đây là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan giúp việc Bộ trưởng Bộ Tài chính về thanh tra.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 1)

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook