Quy định về thủ tục sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính được quy định như thế nào?

Quy định về thủ tục sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học

Quy định về thủ tục sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Quy định về thủ tục sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học

Điều kiện sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ vào Luật Giáo dục đại học thì cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng. Căn cứ vào Điều 24 của Luật Giáo dục đại học quy định về sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học thì việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm các yêu cầu sau:

– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng hài hòa hệ thống giáo dục đại học công lập và tư thục; phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động phi lợi nhuận; tạo cơ chế hình thành các trường đại học, trung tâm đại học lớn trong nước, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch và các nội dung sau đây:

+ Xác định mục tiêu, phương hướng phát triển của hệ thống giáo dục đại học.

+ Ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học để thực hiện quy hoạch

+ Sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực để phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

– Bảo đảm quyền lợi của giảng viên, viên chức, người lao động và người học.

– Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học.

 

Quy định về thủ tục sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học

Trình tự, thủ tục thực hiện việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học

Nội dung hồ sơ

Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập, chia, tách trường đại học. Hồ sơ để thực hiện sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học bao gồm những nội dung sau đây:

– Tờ trình của cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); tờ trình của trường (đối với trường tư thục) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập, chia, tách trường kèm theo ý kiến ​​của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở xã hội của trường trong thời gian sáp nhập hoặc sau khi chia, tách.

Ở đây, cơ quan chủ quản được hiểu là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý trực tiếp về lao động, tài sản, nhân lực của một ngành, một đơn vị công tác, một lĩnh vực hoạt động, một loại hình công việc nào đó trong xã hội. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm và quyền hạn nhất định theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ, quy chế hoạt động của tổ chức đó.

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập, chia, tách trường (đối với trường tư thục).

– Sơ đồ sáp nhập, chia, tách trường đại học, trong đó nêu rõ mục đích sáp nhập, chia, tách trường đại học; trụ sở chính của trường sau khi sáp nhập, chia, tách; quy hoạch cơ cấu tổ chức cán bộ; kế hoạch đối với người học, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường; kế hoạch và lộ trình sáp nhập, chia tách; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, phần vốn góp, cổ phần.

Trình tự thực hiện việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); trường đại học (đối với trường tư thục) để sửa đổi, bổ sung.

– Trong trường hợp hồ sơ đáp ứng đầy đủ các nội dung đã nêu trên, thì trong vòng 30 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thẩm định, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thủ tục sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook