Quy định về thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam năm 2023

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Quy định về thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là tổ chức doanh nghiệp đã được thành lập và hiện đang hoạt động theo quy định của cả Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp, thuộc sở hữu của Nhà nước với số cổ phần trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm những đối tượng nào?

Khoản 1 Điều 56 Luật chứng khoán năm 2019 quy định, thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm thành viên lưu ký và thành viên bù trừ, cụ thể:

“Điều 56. Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm:

a) Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký;

b) Thành viên bù trừ là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên bù trừ.”

Quy định về thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký

Căn cứ Khoản 2,3 Điều 56 Luật chứng khoán năm 2019

2.1. Quyền của thành viên lưu ký

a) Cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán giao dịch chứng khoán cho khách hàng;

b) Quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2.2. Nghĩa vụ của thành viên lưu

công ty được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ khác nhau theo quy định tại các điểm b, d, g, h, i, l và m khoản 2 Điều 55 của Luật nói trên.

Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đảm bảo cung cấp các phương tiện và kỹ thuật để lưu ký và thanh toán chứng khoán, cũng như đóng góp vốn để hỗ trợ các khoản thanh toán phù hợp với khuôn khổ pháp lý.

Ngoài ra, công ty phải quản lý hiệu quả việc tách tài sản của khách hàng khỏi tài sản của thành viên giám sát, đảm bảo ghi chép chính xác và kịp thời các tài sản, quyền sở hữu và lợi ích liên quan đến tài sản lưu ký của khách hàng.

Hơn nữa, Công ty bắt buộc phải siêng năng duy trì các điều kiện cần thiết để đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, tuân thủ nhất quán các nghĩa vụ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Ngoài các trách nhiệm nói trên, công ty còn được giao nhiệm vụ thực hiện thanh toán bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán phái sinh và các chứng khoán khác.

Quy định về thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

3. Quy định Quyền và nghĩa vụ của thành viên bù trừ

Căn cứ Khoản 4,5 Điều 56 Luật chứng khoán năm 2019

3.1. Quyền của thành viên bù trừ

Điều quan trọng cần lưu ý là các thành viên bù trừ, chủ yếu bao gồm các ngân hàng thương mại và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài, chỉ được phép thực hiện thanh toán bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán phái sinh cho chính các ngân hàng thương mại và chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài.

Hơn nữa, Tổng công ty được trao quyền yêu cầu nhà đầu tư đóng góp đầy đủ và kịp thời vào lợi nhuận giao dịch và được ủy quyền sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ ký quỹ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, công ty có nhiệm vụ thực hiện bắt buộc đóng các vị thế và thanh lý các vị thế mở của nhà đầu tư và có thể sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các vị thế mở của nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư mất khả năng thanh toán.

Ngoài ra, Công ty còn nắm giữ các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý Công ty Cổ phần Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

3.2. Nghĩa vụ của thành viên bù trừ

Công ty có trách nhiệm bảo đảm tiền gửi đầy đủ và kịp thời cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ thanh toán bù trừ và thích hợp quỹ phòng hộ rủi ro nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, tập đoàn chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong mỗi doanh nghiệp, cũng như đảm bảo quản lý riêng tài sản và vị thế giao dịch của nhà đầu tư tuân thủ các yêu cầu quy định.

Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Khoản 6 Điều 56 Luật chứng khoán năm 2019 quy định, Chính phủ quy định chi tiết việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục trở thành thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook