Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp năm 2023 (Phần 2)

NLĐ có được yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty mất khả năng thanh toán tiền lương?

Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự.

Thẩm quyền là quyền chính thức được xem xét trong việc kết luận, quyết định và quyết định một vấn đề. Quyền hạn gắn liền với các quyền, nhiệm vụ mà pháp luật quy định để cơ quan nhà nước, người giữ chức vụ quản lý, điều hành trong cơ quan đó thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Thẩm quyền của mỗi cơ quan, cá nhân được xác định theo lĩnh vực, ngành, địa bàn hành chính và cấp hành chính.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước trong hệ thống hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan thực thi pháp luật ở cấp tỉnh, huyện và thành phố.

Các chức vụ của Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra và có nhiệm vụ cùng với nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thường là Phó Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cùng cấp.

Quyền hạn của Ủy ban nhân dân được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp đều có cơ quan giúp việc như: sở (cấp tỉnh), phòng (cấp huyện) và hội đồng (cấp thành phố).

Khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, thẩm quyền cụ thể của cá nhân đứng đầu cấp Ủy ban được xác định như sau:

Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

3. Quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa: phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

– Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

– Áp dụng tất cả các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có quyền lực cao nhất trong hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về hành chính ở địa phương, quản lý mọi vấn đề liên quan trong phạm vi tỉnh mình.

Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 22, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:

 • Lãnh đạo, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đình chỉ, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân,
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm pháp luật; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng;
 • tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
 • Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;
 • Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ;
 • Tổ chức việc phối hợp với cơ quan nhà nước cấp trên đóng tại địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật;
 • Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
 • Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước ở trung ương phân cấp, ủy quyền.

Quy định vai trò, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như định hướng chung của nhà nước pháp quyền. Họ là người đứng đầu một tỉnh, chịu trách nhiệm quản lý trên mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, tuyên truyền và các hoạt động liên quan.

Việc áp dụng các hình thức xử phạt vẫn giữ nguyên quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 3, Điều 4 Nghị định 38/2021/ND-CP với tất cả các hình thức xử phạt chính được áp dụng; mọi hình thức trừng phạt bổ sung và mọi biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh có quyền ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, xã xử lý vi phạm hành chính nói chung và trong lĩnh vực quảng cáo nói riêng. Như vậy, về cơ bản, việc quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp sẽ tạo điều kiện cho các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo được giải quyết hiệu quả, đúng quy định. Câu hỏi này tại Nghị định 158/2013/ND-CP cũng tương tự và không có bất kỳ thay đổi nào.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook