Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 (Phần 1)

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thanh tra Bộ); Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch (Thanh tra Sở).

Thanh tra Bộ là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đón tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; Thực hiện thanh tra hành chính và chuyên môn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

– Khoản 1, 2 và 3, điểm c khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 6: Tất cả các hành vi vi phạm quy định về sản xuất phim, trừ:

 • Sản xuất phim có nội dung xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, trừ trường hợp xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc;
 • Sản xuất phim có nội dung khiêu dâm mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; lây lan các tệ nạn xã hội; hủy hoại môi trường sinh thái; không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
 • Hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim không có giấy phép;
 • Sản xuất phim có nội dung bôi nhọ, xúc phạm các giá trị biểu tượng của dân tộc, đất nước; bóp méo sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xâm phạm chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; đồi trụy nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự;
 • Sử dụng giấy phép để hợp tác, liên doanh sản xuất phim và cung cấp dịch vụ sản xuất phim của cơ sở sản xuất phim khác.
 • Cho phép các tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép để hợp tác, liên doanh sản xuất phim và cung cấp dịch vụ sản xuất phim.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Điều 7: Vi phạm quy định về phát hành phim

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 8:

 • Chiếu phim ngoài giờ từ 8 giờ sáng đến nửa đêm hàng ngày.
 • Những bộ phim phổ biến được lưu trữ trên băng và đĩa không có nhãn kiểm soát;
 • phát sóng phim không đúng nội dung quy định trong giấy phép phát sóng phim hoặc trong quyết định phát sóng;
 • Không thực hiện đúng quy định về cơ sở vật chất, thiết bị rạp chiếu phim sử dụng hiệu ứng đặc biệt gây ảnh hưởng đến người xem phim trong quá trình hoạt động.
 • Phát sóng các bộ phim chưa được cấp phép phát sóng.

– Điều 9: Vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ, nhân bản, tàng trữ phim

– Điều 10: Vi phạm quy định về hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh

– Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 11:

 • • Khai man trong hồ sơ xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật,  cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • • Thông báo không đúng quy định cho cơ quan nhà nước có liên quan về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • • Thông tin không đúng  với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật  tại các cơ sở  du lịch, vui chơi, dịch vụ giải trí và tại các nhà hàng không bán vé  biểu diễn nghệ thuật một cảnh.
 • • Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật,  cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận;
 • • Xóa, sửa chữa hoặc bổ sung  thay đổi nội dung  văn bản cho phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật,  cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật;
 • • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn để phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật  tại các cơ sở  du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ và nhà hàng không bán vé  biểu diễn nghệ thuật.
 • • Không thu hồi danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật  khi  có văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • • Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • • Sử dụng danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật  sau khi đã bị thu hồi hoặc có quyết định hủy kết quả cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật.
 • Sử dụng nghệ sĩ trong thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ biểu diễn để  biểu diễn nghệ thuật.
 • Biểu diễn nghệ thuật có hành vi không phù hợp với văn hóa truyền thống, độ tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật;
 • Biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, lễ hội có nội dung kích động bạo lực; tác động tiêu cực đến quan hệ đối ngoại; Sử dụng trang phục, lời nói, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
 • Biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 12:

 • • Khai man hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu;
 • • Khai man trong việc yêu cầu cấp giấy tờ chứng thực việc tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài;
 • • Báo cáo không đúng  với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của cuộc thi người đẹp và người mẫu theo chỉ đạo nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 • • Tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu không đúng nội dung  trong văn bản phê duyệt;
 • • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về cuộc thi người đẹp và người mẫu thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức
 • • Không thu hồi danh hiệu đã trao cho người đoạt giải  người đẹp, người mẫu khi có văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • • Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu theo quy định;
 • Sử dụng danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi người đẹp, người mẫu sau khi bị thu hồi hoặc sau khi có quyết định hủy kết quả cuộc thi, lễ hội;
 • Sử dụng danh hiệu của người đoạt giải trong các cuộc thi hoa hậu, người mẫu ở nước ngoài chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
 • Tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài mà không có xác nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu khi chưa được ủy quyền bằng văn bản.

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 13:

 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không nộp lưu chiểu theo quy định;
 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã nộp lưu chiểu.
 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình đã có quyết định đình chỉ lưu hành, buộc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Điều 14: Vi phạm quy định về tổ chức lễ hội

– Điều 15: Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 16:

 • Treo hoặc trưng bày hình ảnh, ảnh chụp, lịch hoặc các đồ vật khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực tại cơ sở dịch vụ hộp đêm, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng phục vụ ăn uống hoặc địa điểm hoạt động văn hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ công cộng, văn hóa khác;
 • Tổ chức các hoạt động ngoài khung giờ từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa,
 • Bán hoặc phân phối tranh, ảnh và các sản phẩm văn hóa khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; lây lan các tệ nạn xã hội; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy.
 • Sử dụng các phương thức phục vụ khiêu dâm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ hộp đêm, cơ sở dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, quán giải khát hoặc địa điểm hoạt động văn hóa và cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook