Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân năm 2023 (Phần 2)

Khi nào việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt bị bãi bỏ?

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân
1. Quy định thẩm định thẩm quyền của Giám đốc Công an cấp tỉnh

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 16:

 • Treo hoặc trưng bày hình ảnh, ảnh chụp, lịch hoặc các đồ vật khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực tại cơ sở kinh doanh dịch vụ hộp đêm, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống hoặc địa điểm hoạt động văn hóa, công ty dịch vụ văn hóa công cộng và các hành vi khác.
 • Tổ chức các hoạt động ngoài khung giờ từ 8 đến 24 giờ mỗi ngày
 • Bán hoặc phân phối tranh, ảnh và các sản phẩm văn hóa khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; lây lan các tệ nạn xã hội; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy.

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 17:

 • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức các cuộc thi mỹ thuật theo quy định;
 • Tiến hành cuộc thi sáng tạo tác phẩm nghệ thuật khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định;
 • Không gửi báo cáo kết quả cuộc thi nghệ thuật đến cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định;
 • Khai man trong hồ sơ xin cấp phép sao chép tác phẩm nghệ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ hoặc trong hồ sơ xin cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật hoặc trong hồ sơ cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc tài liệu công bố tổ chức các cuộc thi sáng tạo tác phẩm nghệ thuật.
 • Tổ chức cuộc thi tạo ra tác phẩm nghệ thuật không phù hợp với nội dung quảng cáo;
 • Sửa chữa, xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung giấy phép triển lãm nghệ thuật, giấy phép sao chép tác phẩm nghệ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ hoặc giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc giấy phép tổ chức trại điêu khắc.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 18:

 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan về việc tổ chức các chiến dịch sáng tạo, trại sáng tạo, cuộc thi, lễ hội tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định;
 • Không thông báo lại trong trường hợp có sửa đổi nội dung ghi trong văn bản thông báo theo đúng quy định;
 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan về việc xuất khẩu tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài để tham gia các cuộc thi, lễ hội theo quy định;
 • Khai báo sai lệch trong đơn xin cấp phép trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh.
 • Sửa chữa, xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.
 • Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam ở nước ngoài không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Không làm thủ tục cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định.

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 19:

 • Không thông báo cho cơ quan công quyền có thẩm quyền về việc tổ chức triển lãm;
 • Không thông báo lại trong trường hợp có sửa đổi nội dung ghi trong văn bản thông báo theo đúng quy định;
 • Khai báo sai lệch trong đơn xin cấp phép tổ chức triển lãm.
 • Sửa chữa, xóa bỏ hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép tổ chức triển lãm.
 • Tổ chức triển lãm tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép
 • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài trưng bày không đúng nội dung ghi trong giấy phép.
 • Không làm thủ tục cấp lại giấy phép triển lãm tại Việt Nam theo quy định.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân

– Khoản 1, 3 và 4 Điều 20:

 • Viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
 • Không đăng ký bảo vật quốc gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi chủ sở hữu bảo vật quốc gia;
 • Tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung Bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa hoặc giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hoặc giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

– Khoản 1, 2, 3 và 4, điểm b khoản 5 Điều 21:

 • Khai sai trong hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động định giá cổ vật.
 • Sửa chữa, xóa bỏ hoặc hoàn thiện sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện định giá cổ vật.
 • Không thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động định giá cổ vật theo quy định.
 • Không có trang thiết bị, phương tiện để thực hiện việc kiểm tra phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký theo quy định;
 • Không đảm bảo số lượng chuyên gia định giá cổ vật tối thiểu trong hoạt động định giá cổ vật theo quy định.
 • Cho phép các cơ sở thương mại khác sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật;

– Điều 22: Vi phạm quy định về chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

– Khoản 1, 2, 3 và 4, điểm b khoản 5 Điều 23:

 • • Khai man trong hồ sơ xin cấp, cấp lại chứng chỉ năng khiếu hành nghề bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích.
 • • Xóa, đính chính hoặc hoàn thiện để sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đủ năng lực thực hiện công việc bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích.
 • • Không thực hiện các bước cấp lại Giấy chứng nhận năng khiếu hành nghề bảo tồn, tu bổ, trùng tu di tích theo quy định, trừ trường hợp Giấy chứng nhận năng khiếu hành nghề bảo tồn, tu bổ, trùng tu di tích đã hết hạn.
 •  • Không đảm bảo số lượng người được ủy quyền tối thiểu để thực hiện hành nghề bảo quản, sửa chữa, phục hồi di tích trong quá trình hoạt động theo quy định;
 • • Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, sửa chữa, phục hồi di tích đã hết hạn.
 • • Cho phép tổ chức khác sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện để hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
 • Thăm dò, khai quật khảo cổ không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch, dự án và thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

– Khoản 1 Điều 24:

 • Thăm dò, khai quật khảo cổ không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch, dự án và thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

– Điều 25; Điều 26, 27, 28, 29 và 30:

 • Vi phạm quy định về thông báo, bàn giao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện
 • Vi phạm những điều cấm trong hoạt động thư viện
 • Vi phạm quy định về hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài phục vụ người Việt Nam.
 • Vi phạm các quy định về quyền và trách nhiệm của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài phục vụ người Việt Nam.
 • Vi phạm các quy định về nghĩa vụ của thủ thư
 • Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 31:

 • Kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet ở địa điểm cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 200 mét.
 • Kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.
 • Không có tem, nhãn kiểm soát, lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền dán trên máy trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet theo quy định.
 • Tổ chức trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực.

– Điều 32: Vi phạm quy định về hoạt động văn hóa cho người khuyết tật, người cao tuổi

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 34:

 • Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng
 • Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội
 • Quảng cáo có tính chất xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;
 • Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

– Điều 35, 36; 37, 38 và 39:

 • Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo
 • Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo
 • Vi phạm các quy định về thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
 • Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử
 • Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook