Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp năm 2023 (Phần 2)

NLĐ có được yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty mất khả năng thanh toán tiền lương?

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Đánh giá bao gồm việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nhất định. Đồng thời, thẩm quyền được hiểu là tổng hợp các quyền, nghĩa vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống bộ máy nhà nước do pháp luật quy định.

Như vậy, thẩm quyền là quyền xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về cơ quan, cá nhân, tổ chức được nhà nước ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, quảng cáo. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP với các hành động cụ thể như sau:

2. Quy định thẩm định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 6:

 • Khai man trong hồ sơ xin cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim.
 • Sửa chữa, xóa bỏ, bổ sung sửa đổi nội dung giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim;
 • Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác, theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của người đó nhưng không cần sự đồng ý của họ.
 • Không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng tuyển chọn dự án sản xuất phim; Không tổ chức đấu thầu sản xuất phim bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định.
 • Hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim không đúng nội dung ghi trong giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim.

– Điều 7:

 • Bán và cho thuê phim để phân phối nội bộ;
 • Xóa hoặc sửa đổi các nhãn kiểm soát được dán trên dải phim và đĩa.
 • Bán hoặc cho thuê băng, đĩa phim không có hoặc dán nhãn kiểm soát không đúng trên các loại phim được cấp phép phổ biến.
 • Trao đổi nội dung phim đã được dán nhãn kiểm soát.
 • Phát hành phim không có giấy phép phân phối, trừ trường hợp phim nhập khẩu.
 • Phát hành phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm phân phối hoặc tiêu hủy.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

– Khoản 1, khoản 2 và các điểm c, đ, e và g khoản 4 Điều 8

 • Chiếu phim ngoài giờ từ 8 giờ sáng đến nửa đêm hàng ngày.
 • Những bộ phim phổ biến được lưu trữ trên băng và đĩa không có nhãn kiểm soát;
 • phát sóng phim không đúng nội dung quy định trong giấy phép phát sóng phim hoặc trong quyết định phát sóng;
 • Không thực hiện đúng quy định về cơ sở vật chất, thiết bị rạp chiếu phim sử dụng hiệu ứng đặc biệt gây ảnh hưởng đến người xem phim trong quá trình hoạt động.
 • Phát sóng phim cho khán giả không đúng độ tuổi theo quy định hoặc cho phép khán giả không đủ độ tuổi vào rạp xem phim;
 • Việc phát sóng phim truyện Việt Nam tại rạp không đảm bảo tiến độ, thời lượng chiếu theo quy định;
 • Phổ biến các bộ phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi ra rạp ngoài khung giờ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày;
 • Tổ chức các liên hoan phim chuyên đề, chuyên đề mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9

 • Không đảm bảo an toàn cho phim, nguyên liệu phim gốc và không bảo quản đúng tiêu chuẩn kỹ thuật lưu trữ phim;
 • Không cung cấp bản in hoặc trích lục tài liệu cho cơ sở sản xuất phim đã lưu trữ phim theo quy định.
 • Nộp và lưu giữ phim không đủ số lượng hoặc không đúng chủng loại theo quy định.
 • Không ký gửi, lưu giữ phim theo đúng quy định.
 • Không được phép sao chép phim.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

– Điều 10;

 • Hoạt động của văn phòng đại diện cơ sở chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Hoạt động của văn phòng đại diện cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài không thực hiện đúng nội dung nêu trong văn bản chấp thuận.
 • Hoạt động văn phòng đại diện của cơ sở chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam không có giấy phép theo quy định;
 • Hoạt động của văn phòng đại diện cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài khi chưa được ủy quyền bằng văn bản theo quy định.

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11;

 • • Khai man trong hồ sơ xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • • Thông báo không đúng quy định cho cơ quan nhà nước có liên quan về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • • Thông tin không đúng với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở du lịch, vui chơi, dịch vụ giải trí và tại các nhà hàng không bán vé biểu diễn nghệ thuật một cảnh.
 • • Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận;
 • • Xóa, sửa chữa hoặc bổ sung thay đổi nội dung văn bản cho phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật;
 • • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn để phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở du lịch, vui chơi, giải trí và nhà hàng không bán vé biểu diễn nghệ thuật.
 • • Không thu hồi danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật khi có văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • • Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • • Sử dụng danh hiệu, giải thưởng của cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật sau khi đã bị thu hồi hoặc quyết định hủy kết quả cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật.
 • Sử dụng người biểu diễn trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động biểu diễn để tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12;

 • Khai man hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu;
 • Khai man trong việc yêu cầu cấp giấy tờ chứng thực việc tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài;
 • Báo cáo không đúng với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của cuộc thi người đẹp và người mẫu theo chỉ đạo nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 • Tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu không đúng nội dung trong văn bản phê duyệt;
 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về thi hoa hậu, người mẫu theo chỉ đạo nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 • Không thu hồi danh hiệu đã trao cho người đoạt giải người đẹp, người mẫu khi có văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu theo quy định;
 • Sử dụng danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi người đẹp, người mẫu sau khi bị thu hồi hoặc sau khi có quyết định hủy kết quả cuộc thi, lễ hội;
 • Sử dụng danh hiệu của người đoạt giải trong các cuộc thi hoa hậu, người mẫu ở nước ngoài chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
 • Tham gia các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu ở nước ngoài mà không có xác nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Khoản 1 Điều 13:

 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không nộp lưu chiểu theo quy định;
 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã nộp lưu chiểu.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook