Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cảnh sát biển năm 2023 (Phần 2)

Toà án nào có thẩm quyền xử lý các vụ việc phá sản có tính chất phức tạp?

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cảnh sát biển

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cảnh sát biển

Đánh giá bao gồm việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nhất định. Đồng thời, thẩm quyền được hiểu là tổng hợp các quyền, nghĩa vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống bộ máy nhà nước do pháp luật quy định.

Như vậy, thẩm quyền là quyền xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về cơ quan, cá nhân, tổ chức được nhà nước ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, quảng cáo. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP với các hành động cụ thể như sau:

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cảnh sát biển

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển

Mức xử phạt vi phạm hành chính quy định tại

– Điểm b khoản 5 Điều 9: Tàng giữ trái pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phát hành.

– Điểm b khoản 2 Điều 11: Xóa, sửa chữa hoặc sửa đổi nội dung văn bản ủy quyền tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật;

– Điểm c khoản 1 Điều 14: Mặc trang phục không lịch sự, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

– Điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 16:

 • Treo hoặc trưng bày hình ảnh, ảnh chụp, lịch hoặc các đồ vật khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực tại cơ sở kinh doanh dịch vụ hộp đêm, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống hoặc địa điểm hoạt động văn hóa, công ty dịch vụ văn hóa công cộng và các hành vi khác.
 • Bán hoặc phân phối tranh, ảnh và các sản phẩm văn hóa khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; lây lan các tệ nạn xã hội; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy.

– Điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5, điểm c khoản 6 Điều 18:

 • Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam ở nước ngoài không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Mang tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định;
 • Mua, bán, sử dụng, phân phối tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 19:

 • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm không đúng, nội dung ghi trong giấy phép
 • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định

– Khoản 1, điểm đ khoản 7 Điều 20:

 • Viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp.

– Khoản 1 Điều 24:

 • Thăm dò, khai quật khảo cổ không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch, dự án và thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

– Điều 25: Không thông báo, không giao nộp di vật, cổ vật được phát hiện.

– Điểm a (trong trường hợp không phải quảng cáo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe) và điểm c khoản 2 Điều 34:

– Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35:

 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không trình bày bằng tiếng Việt, trừ trường hợp thương hiệu, slogan, tên thương hiệu, tên cá nhân bằng tiếng nước ngoài; Từ ngữ quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt; sách, báo, trang tin điện tử và ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài;
 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có cỡ chữ tiếng nước ngoài lớn hơn 3/4 cỡ chữ tiếng Việt và không đặt phía dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp cùng một sản phẩm quảng cáo cũng sử dụng cùng một ngôn ngữ. Tiếng Việt và tiếng nước ngoài

– Điều 36:

 • Không có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định khi quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;
 • Không có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định khi quảng cáo tài sản.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cảnh sát biển

7. Quy địnhTư lệnh Cảnh sát biển

Mức xử phạt vi phạm hành chính quy định tại

– Điểm b khoản 5 Điều 9: Tàng giữ trái pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phát hành.

– Điểm b khoản 2 Điều 11: Xóa, sửa chữa hoặc sửa đổi nội dung văn bản ủy quyền tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật;

– Điểm c khoản 1 Điều 14: Mặc trang phục không lịch sự, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

– Điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 16:

 • Treo hoặc trưng bày hình ảnh, ảnh chụp, lịch hoặc các đồ vật khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực tại cơ sở kinh doanh dịch vụ hộp đêm, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống hoặc địa điểm hoạt động văn hóa, công ty dịch vụ văn hóa công cộng và các hành vi khác.
 • Bán hoặc phân phối tranh, ảnh và các sản phẩm văn hóa khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; lây lan các tệ nạn xã hội; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy.

– Điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5, điểm c khoản 6 Điều 18:

 • Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Mang tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định;
 • Mua, bán, sử dụng, phân phối tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 19:

 • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm không đúng, nội dung ghi trong giấy phép
 • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định

– Khoản 1 và điểm a và điểm đ khoản 7 Điều 20:

 • Viết, vẽ, bôi nhọ, xúc phạm các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
 • Phá hủy hoặc sửa đổi các yếu tố gốc tạo thành di tích lịch sử – văn hóa hoặc danh lam thắng cảnh;
 • Mua bán, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc trái phép trên lãnh thổ Việt Nam.

– Điều 24: Vi phạm quy định về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

– Điều 25: Vi phạm quy định về thông báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện

– Điều 33: Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

– Điểm a và điểm c khoản 2, các khoản 3, 4 và 6 Điều 34:

• Quảng cáo vi phạm luật sở hữu trí tuệ;

• Quảng cáo sử dụng hình ảnh, từ ngữ hoặc bài viết của một người mà không có sự đồng ý của người đó, trừ khi được pháp luật cho phép.

• Quảng cáo gây tổn hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

• Quảng cáo bằng phương pháp so sánh trực tiếp giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của bạn với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tương tự của tổ chức, cá nhân khác;

• Quảng cáo có hành động, lời nói, hình ảnh, âm thanh, chữ viết kích động trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, sự an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em;

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, đi ngược lại truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức cao đẹp của Việt Nam.
 • Quảng cáo làm suy yếu sự tôn trọng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và cờ đảng.
 • Quảng cáo xúc phạm nhân phẩm các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các nhà lãnh đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định này;
 • Quảng cáo xâm phạm chủ quyền quốc gia.
 • Quảng cáo sử dụng các từ “tốt nhất”, “chỉ”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ có nghĩa tương tự mà không có văn bản pháp luật chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến ​​giới tính và người khuyết tật;

– Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35:

 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không trình bày bằng tiếng Việt, trừ trường hợp thương hiệu, slogan, tên thương hiệu, tên cá nhân bằng tiếng nước ngoài; Từ ngữ quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt; sách, báo, trang tin điện tử và ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài;
 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có cỡ chữ tiếng nước ngoài lớn hơn 3/4 cỡ chữ tiếng Việt và không đặt phía dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp cùng một sản phẩm quảng cáo cũng sử dụng cùng một ngôn ngữ. Tiếng Việt và tiếng nước ngoài

– Điều 36

 • Không có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định khi quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;
 • Không có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định khi quảng cáo tài sản.

Có thể thấy, với từng hành vi xử phạt được thẩm định thẩm quyền ở trên đều được xây dựng dựa trên thẩm quyền về hình thức xử phạt chính tại Điều 68, Nghị định 38/2021/NĐ-CP và không thay đổi so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cảnh sát biển

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook