Quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận liên quan đến bảo hiểm xã hội năm 2023

Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư

Quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận liên quan đến bảo hiểm xã hội

Quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận liên quan đến bảo hiểm xã hội
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 9 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013:

Điều 9.

  1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, về cơ bản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội bao gồm nhiều tổ chức là thành viên cũng như có số lượng thành viên đông đảo thuộc nhiều thành phần trong xã hội, không thuộc Nhà nước, không thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 9 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam bao gồm:

– Công đoàn Việt Nam

– Hội nông dân Việt Nam

– Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

– Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

– Hội cựu chiến binh Việt Nam

Các tổ chức này cũng là các tổ chức – chính trị xã hội được công nhận.

Quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận liên quan đến bảo hiểm xã hội

2. Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 14 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Mặt trận tổ quốc Việt Nam có các quyền và trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm xã hội như sau.

2.1. Tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, chủ động tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội phù hợp với bản thân và gia đình

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức công đoàn và hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội rất phù hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bởi chủ thể tham gia các tổ chức chính trị – xã hội này cũng là khác chẳng hạn như số lượng lớn.

Công tác tuyên truyền, vận động đến từng nhóm đối tượng (thanh niên, phụ nữ, nông dân, thương binh…) được phân bổ đến từng tổ chức chính trị – xã hội mà tổ chức này là chủ thể nên phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng

2.2. Tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên

Ví dụ đối với Công đoàn, vừa là tổ chức chính trị – xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời cũng là tổ chức đại diện người lao động.

Khi người lao động là thành viên của Công đoàn bị ảnh hưởng, bị xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình về bảo hiểm xã hội thì Công đoàn có quyền, cũng như trách nhiệm đại diện cho người lao động yêu cầu chủ thể có thẩm quyền đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thành viên của mình

(như trường hợp người lao động không được cung cấp đầy đủ thông tin về bảo hiểm xã hội, Công đoàn có quyền yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp các thông tin cần thiết trừ các thông tin liên quan đến bí mật quốc gia)

Kiện lên Tòa án trong trường hợp tập thể người lao động bị xâm phạm, ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích về bảo hiểm xã hội, cá nhân người lao bị xâm phạm, ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích về bảo hiểm xã hội nếu được người lao động ủy quyền (Theo Khoản 8 Điều 10 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012).

Quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận liên quan đến bảo hiểm xã hội

2.3. Phản biện xã hội

Phản biện xã hội là phản biện về tổ chức và thực thi quyền lực chính trị, ở đó mối quan hệ giữa các chủ thể – bên phản biện và bên bị phản biện – ràng buộc lẫn nhau:

Bên kia là những người đại diện chịu trách nhiệm về những quyết định chung về quản lý, điều hành xã hội. mặt khác, các cá nhân, công dân, tổ chức nhân dân có liên quan đến quyền dân chủ, quyền công dân, vì con người và vì lợi ích chung đứng lên nhận xét, đánh giá và bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề mà cơ quan thực thi quyền lực công đặt ra với mong muốn các quyết sách đó sẽ trở nên phù hợp, khả thi và hữu ích hơn  cho toàn xã hội.

Như vậy, phản biện xã hội là quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên do các tổ chức này đại diện cho các thành viên của mình (đoàn viên, hội viên) thực hiện đưa ra các ý kiến đối với các vấn đề thực thi pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động nói riêng, người trong nhóm có khả năng lao động nói chung.

2.4. Tham gia với cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị thành viên có  nhiệm vụ tham gia  góp ý, kiến ​​nghị với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, bảo đảm  lợi ích của đất nước cho các thành viên (hội viên, đoàn viên).

Ví dụ: đối với người lao động nói chung, công đoàn có trách nhiệm đại diện cho người lao động và là “tiếng nói” của người lao động khi đưa ra các yêu cầu về các quy định an sinh xã hội nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của họ. Quyền lợi cho người lao động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

2.5. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Do là tổ chức chính trị – xã hội độc lập với Nhà nước, có sự tham gia của nhiều thành phần của xã hội cũng như được tham gia phản biện xã hội, xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, nên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được thực hiện giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các hội viên, đoàn viên của mình cũng như các chủ thể liên quan như người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận liên quan đến bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook