Quy định về quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Quy định về quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Việc thành lập và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phù hợp với quy định của Pháp luật này và Luật Doanh nghiệp, với việc Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Quyền và trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam được điều chỉnh bởi Điều 46 của Luật Chứng khoán năm 2019.

Quy định về quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1. Quyền của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Theo khoản 1 Điều 46 Luật chứng khoán năm 2019, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có các quyền sau đây:

a) Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các quy định liên quan đến niêm yết chứng khoán, kinh doanh chứng khoán, công bố thông tin, tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các quy định nghề nghiệp khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán;

c) Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;

d) Trong trường hợp giá, khối lượng giao dịch chứng khoán biến động bất thường, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký không có biện pháp khắc phục dẫn đến việc đặt chứng khoán theo cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch thì việc đình chỉ, ngừng giao dịch một hoặc nhiều chứng khoán có thể được thực hiện để bảo vệ lợi ích, quyền hợp pháp của chủ sở hữu tư nhân, bảo đảm sự ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán.

e) Thẩm quyền phê duyệt, sửa đổi, hủy niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, trách nhiệm giám sát việc tổ chức niêm yết chứng khoán tuân thủ các điều kiện niêm yết chứng khoán;

e) Quyền cấp hoặc thu hồi tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

g) Cung cấp các dịch vụ như đấu giá, đấu thầu, thông tin thị trường, thông tin liên quan đến niêm yết chứng khoán và đăng ký giao dịch. Ngoài ra, dịch vụ phát triển hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán và các dịch vụ liên quan khác theo quy định của Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

h) Tạo điều kiện hòa giải theo yêu cầu của thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán;

i) Việc kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

k) Có khả năng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp thông tin liên quan đến thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký thương mại nhằm mục đích công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Quy định về quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

2. Quy định nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Theo khoản 2 Điều 46 Luật chứng khoán năm 2019, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có các quyền sau đây:

a) Để đảm bảo việc giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo cách thức mở cửa cho công chúng, công bằng, có tổ chức, an toàn và hiệu quả;

b) Thực hiện các yêu cầu pháp lý liên quan đến kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính, báo cáo, phổ biến thông tin;

c) Giám sát hoạt động kinh doanh chứng khoán, đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ của thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, giám sát việc công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký thương mại, nhà đầu tư phải công bố thông tin theo quy định tại Điều 118 Luật Chứng khoán;

d) Thiết lập tiêu chí giám sát giao dịch và tiêu chuẩn báo cáo giám sát giao dịch áp dụng đối với thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

e) Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần được báo cáo và khuyến nghị thực hiện các biện pháp thích hợp để giải quyết và khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định, toàn vẹn của thị trường giao dịch chứng khoán. Điều này bao gồm các vi phạm của nhà đầu tư, thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tổ chức niêm yết và đăng ký thương mại.

e) Điều cần thiết là phối hợp và thực hiện việc phổ biến kiến thức và tuyên truyền liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư.

g) Phải cung cấp thông tin và phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán và hợp tác với cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

h) Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của mình, cán bộ, nhân viên, nhân viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phải tuân thủ các quy định được nêu trong luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, các quy định về bảo mật thông tin và các pháp luật có liên quan khác.

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức, phân công thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con theo quy định của Luật này trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook