Quy định về quỹ hoãn đổi danh mục ETF năm 2023

Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên

Quy định về quỹ hoãn đổi danh mục ETF

Quy định về quỹ hoãn đổi danh mục ETF

1. Quỹ hoãn đổi danh mục

Quỹ hoãn đổi danh mục còn gọi là quỹ ETF (Exchange Traded Fund). Theo Khoản 42 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về khái niệm quỹ hoán đổi danh mục như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Quỹ hoán đổi danh mục là quỹ mở hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục được niêm yết và giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết.”

Quy định về quỹ hoãn đổi danh mục ETF

2. Thành viên lập quỹ, đại lý phân phối, tổ chức tạo lập thị trường

a. Quyền của thành viên lập quỹ.

Theo khoản 1 Điều 42 Thông tư 98/2020/TT-BTC, quyền lợi của thành viên quỹ bao gồm:

– Cung cấp dịch vụ môi giới cho nhà đầu tư trong hoạt động hoán đổi danh mục đầu tư theo quy định;

– Thực hiện các giao dịch tự kinh doanh theo cơ chế trao đổi danh mục chứng khoán có cấu trúc của mình cho các lô chứng chỉ ETF với quỹ ETF và ngược lại;

– Mượn chứng khoán có cấu trúc để đổi lấy các lô chứng chỉ ETF; hoặc mượn lô chứng chỉ quỹ ETF để đổi lấy danh mục chứng khoán có cấu trúc. Các giao dịch cho vay chứng khoán và chứng nhận ETF phải được thực hiện trên hệ thống cho vay chứng khoán và tuân thủ các hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

– Thực hiện giao dịch chứng chỉ ETF và chứng chỉ chứng khoán có cấu trúc khi lệnh tương ứng đã được thực hiện, đảm bảo có đủ tài sản tại thời điểm thanh toán:

Thành viên Quỹ chỉ được phép bán chứng chỉ ETF (bán chứng khoán có cấu trúc) trên hệ thống Sở giao dịch chứng khoán khi đảm bảo có đủ chứng chỉ ETF (chứng khoán có cấu trúc đủ) để chuyển nhượng và thanh toán trước theo quy định của Tổng công ty lưu ký và thanh toán chứng khoán Việt Nam.

Số chứng chỉ ETF (chứng khoán có cấu trúc) bao gồm số chứng chỉ ETF (số chứng khoán có cấu trúc) có trong tài khoản của thành viên quỹ tại thời điểm giao dịch, cũng như số chứng chỉ ETF (số chứng khoán có cấu trúc) nhận được trước thời điểm thanh toán từ giao dịch hoán đổi dựa trên danh mục chứng khoán có cấu trúc (lô chứng chỉ ETF) đã được mua thông qua giao dịch mua hoặc cho vay trên hệ thống của Tổng công ty lưu ký và thanh toán chứng khoán Việt Nam, và đã được hoàn thành thành công trong quá khứ (theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Thông tư này).

Quy định về quỹ hoãn đổi danh mục ETF

b. Quy định trách nhiệm của thành viên lập quỹ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Thông tư 98/2020/TT-BTC, nghĩa vụ của các thành viên quỹ bao gồm:

– Nhận lệnh giao dịch (trực tiếp hoặc thông qua đại lý phân phối) và chuyển giao lệnh giao dịch của từng nhà đầu tư cho công ty quản lý quỹ, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan một cách đầy đủ, nhanh chóng và chính xác. Quy định này chỉ áp dụng cho các thành viên quỹ là công ty chứng khoán.

– Việc tổng hợp các lệnh giao dịch từ nhà đầu tư bị cấm. Điều cần thiết là lệnh giao dịch của mỗi nhà đầu tư được xử lý độc lập và riêng biệt với lệnh giao dịch của thành viên quỹ.

Khi tham gia hoán đổi đối với các lô chứng chỉ ETF, thành viên quỹ chỉ được phép sử dụng tài sản từ tài khoản tự kinh doanh và tài sản của chính họ để đổi lấy các lô chứng chỉ ETF. Nghiêm cấm sử dụng tài sản của nhà đầu tư.

– Điều quan trọng là đảm bảo nhà đầu tư có đủ vốn và chứng khoán để tiến hành giao dịch theo quy định của pháp luật.

– Tài sản của mỗi nhà đầu tư phải được quản lý riêng trên tài khoản tương ứng của họ, độc lập với tài sản của thành viên quỹ.

Nghiêm cấm sử dụng tài sản của nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm gửi, rút tiền, chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản của nhà đầu tư. Hơn nữa, thành viên quỹ không được phép từ nhà đầu tư hoặc tiến hành bất kỳ chuyển tiền và tài sản nào giữa các tài khoản của nhà đầu tư.

Các giao dịch liên quan đến tài sản của nhà đầu tư chỉ có thể được thực hiện nếu chúng tuân thủ các quy định của pháp luật và tuân thủ các lệnh hoặc hướng dẫn pháp lý và bằng văn bản của nhà đầu tư.

– Duy trì giao tiếp liên tục và liền mạch với các nhà đầu tư là điều quan trọng hàng đầu. Điều bắt buộc là phải cung cấp cho các nhà đầu tư cập nhật chính xác, toàn diện và kịp thời về tất cả các thông tin liên quan, cũng như giải quyết bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có liên quan đến các sản phẩm quỹ được cung cấp.

Điều này bao gồm thống kê, biên soạn báo cáo tài khoản, xác nhận giao dịch theo yêu cầu của nhà đầu tư. Ngoài ra, các nhà đầu tư phải được cung cấp bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính của quỹ, các tài liệu liên quan đến các cuộc họp chung của nhà đầu tư và các thông tin thích hợp khác.

Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin nên được tiến hành với sự cho phép của công ty quản lý quỹ.

– Thông tin chi tiết liên quan đến nhà đầu tư và giao dịch của họ phải được tổng hợp và lưu trữ. Thông tin này phải được cung cấp cho Công ty quản lý quỹ, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan, cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo yêu cầu của họ.

– Tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của đại lý phân phối là điều cần thiết.

– Trong trường hợp thay đổi thành viên quỹ, công ty quản lý quỹ phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 5 ngày làm việc. Thông báo này phải được kèm theo các tài liệu cần thiết.

+ Danh sách thành viên lập quỹ trước và sau thay đổi;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng đối với thành viên lập quỹ (trường hợp chấm dứt);

+ Hợp đồng với thành viên lập quỹ mới, kèm tài liệu chứng minh thành viên lập quỹ đáp ứng điều kiện theo quy định (trường hợp bổ sung).

Công ty quản lý quỹ được chỉ định một hoặc một số thành viên lập quỹ là tổ chức tạo lập thị trường cho quỹ ETF. Hoạt động tổ chức tạo lập thị trường cho quỹ ETF thực hiện theo quy chế hoạt động tổ chức tạo lập thị trường do Sở giao dịch chứng khoán xây dựng và ban hành. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng tạo lập thị trường, công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản sao hợp đồng tạo lập thị trường.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quỹ hoãn đổi danh mục ETF

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook