Quy định về quỹ hỗ trợ thanh toán năm 2023

Xe ô tô phục vụ công tác của các hội quần chúng

Quy định về quỹ hỗ trợ thanh toán

Quy định về quỹ hỗ trợ thanh toán
Việc thành lập Quỹ Hỗ trợ Thanh toán bắt nguồn từ sự đóng góp của các thành viên giám sát, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán thay mặt cho một thành viên giam giữ trong trường hợp mất khả năng thanh toán tạm thời trong một giao dịch chứng khoán.

Thành viên lưu ký, bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài, phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sự chấp thuận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để đủ điều kiện trở thành thành viên lưu ký.

Điều 66 Luật chứng khoán năm 2019 định nghĩa và quy định về về quỹ hỗ trợ thanh toán như sau:

“Điều 66. Quỹ hỗ trợ thanh toán

  1. Quỹ hỗ trợ thanh toán được hình thành từ sự đóng góp của các thành viên lưu ký để thanh toán thay cho thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán.
  2. Quỹ hỗ trợ thanh toán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý và phải được tách biệt với tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
  3. Hình thức đóng góp, mức đóng góp, phương thức quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Quỹ hỗ trợ thanh toán được hướng dẫn bởi Điều 39 Thông tư 119/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Cụ thể,  quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán kể từ ngày chính thức triển khai hoạt động bù trừ thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm được thực hiện như sau:

Quy định về quỹ hỗ trợ thanh toán

1. Quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chính thức triển khai hoạt động bù trừ thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được ủy quyền tiếp tục quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán để bồi thường thiệt hại tài chính, đảm bảo hoàn thành các giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ thanh toán.

Điều này áp dụng cho các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ và các nhà đầu tư phải đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán trong các giao dịch chứng khoán. Quỹ hỗ trợ thanh toán được sử dụng làm quỹ bù trừ để đảm bảo thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư 119/2020/TT-BTC.

Theo quy định của Bộ Tài chính, thành viên lưu ký có nghĩa vụ đóng góp vốn để hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt theo tỷ lệ cố định, đóng góp hàng năm và tối đa theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Điểm c khoản 1 Điều 39 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định trường hợp được hoàn trả lại số tiền đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán như sau:

“Điều 39. Quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chính thức triển khai hoạt động bù trừ thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm

c) Tiền đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán thuộc sở hữu của thành viên lưu ký và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý tách biệt với tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thành viên lưu ký được hoàn trả lại số tiền đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán trong các trường hợp sau:

– Thành viên lưu ký bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật;

– Thành viên lưu ký không được cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ sau 12 tháng kể từ thời điểm chính thức triển khai hoạt động bù trừ thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.”

d) Việc hoàn trả theo quy định tại điểm c sẽ chỉ diễn ra sau khi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tư cách thành viên lưu ký.

Điều này sẽ liên quan đến việc khấu trừ các khoản phải trả, bao gồm nghĩa vụ nợ và bồi thường thiệt hại tài chính cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, cùng với các khoản phải trả cho các giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ thanh toán chưa được thực hiện của thành viên lưu ký và khách hàng của họ.

đ) Trường hợp thành viên lưu ký đang trong thời gian xử lý để thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, giá trị đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán của thành viên lưu ký được quản lý tách biệt khỏi quỹ hỗ trợ thanh toán và là cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi (nếu có) sau khi đã khấu trừ số tiền thành viên lưu ký còn phải thanh toán cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

e) Lãi phát sinh từ tiền đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán được phân bổ cho thành viên lưu ký tương ứng với số tiền và thời gian đóng góp của từng thành viên lưu ký sau khi trừ chi phí quản lý cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (nếu có).

g) Phương pháp xác định quy mô, nghĩa vụ đóng góp; trình tự nộp, rút, hoàn trả; cách thức nhận và phân bổ lãi thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Quy định về quỹ hỗ trợ thanh toán

2.Quy định thiết lập, quản lý và sử dụng quỹ bù trừ để thay thế cho quỹ hỗ trợ thanh toán và xử lý các khoản đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán của thành viên lưu ký

Khoản 2 Điều 39 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định:

Sau 12 tháng kể từ ngày chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thiết lập, quản lý và sử dụng quỹ bù trừ theo quy định tại Điều 38 Thông tư này để thay thế cho quỹ hỗ trợ thanh toán và xử lý các khoản đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán của thành viên lưu ký như sau:

a) Giá trị đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán của thành viên lưu ký được cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ được chuyển sang thành khoản đóng góp quỹ bù trừ. Thành viên bù trừ nộp bổ sung hoặc được hoàn trả khoản đóng góp (nếu có) theo thông báo của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

b) Công ty Cổ phần Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có nghĩa vụ hoàn trả khoản đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán cho thành viên lưu ký chưa được cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ.

Khoản hoàn tiền này sẽ được thực hiện sau khi trừ số tiền mà thành viên lưu ký nợ cho Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam, bao gồm các khoản phải trả, bồi thường thiệt hại tài chính và các khoản phải trả cho các giao dịch chứng khoán.

Bất kỳ nghĩa vụ thanh toán chưa thanh toán nào theo nghĩa vụ giám sát theo luật cũng sẽ được xem xét.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quỹ hỗ trợ thanh toán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook