Quy định về quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập năm 2022

Nguyên tắc xử lý kỷ luật trong quân đội

Quy định về quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Quy định về quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ sở trợ giúp xã hội là tổ chức có tư cách pháp nhân, thực hiện các nhiệm vụ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí đủ điều kiện trở thành đối tượng bảo trợ xã hội), chăm sóc và giúp đỡ các đối tượng đó có nơi cư trú, sinh sống, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về sinh hoạt cơ bản cho các đối tượng này.

Cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm:

+ Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

+ Cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

Quy định về quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Nội dung Quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Căn cứ vào Điều 16 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên cơ sở trợ giúp xã hội, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax: Đây là những yếu tố đầu tiên chỉ ra điều kiện ra đời và hoạt động của tổ chức từ thiện nói chung và các cơ sở từ thiện ngoài công lập nói chung. Cũng vậy, cơ sở phúc lợi công cộng phải đáp ứng  điều kiện thành lập để có tên gọi phù hợp với loại hình sinh kế.

– Các nhiệm vụ của cơ sở: Các nhiệm vụ phù hợp đối với loại hình hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội

– Vốn điều lệ: Số vốn góp ban đầu của các thành viên sáng lập trở thành vốn điều lệ của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, về sau có thể bổ sung vốn điều lệ

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên sáng lập: Quyền và nghĩa vụ các thành viên được thỏa thuận và phải được quy định theo đúng quy định của pháp luật, không trái các quy định về thành viên sáng lập, thành viên góp vốn.

– Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên; phần vốn góp của mỗi thành viên sáng lập: Xác định nhân thân hoặc tư cách pháp nhân đối với các cá nhân, tổ chức góp vốn nhằm xác định trách nhiệm đối với cơ sở trợ giúp xã hội.

– Cơ cấu tổ chức quản lý: Cơ cấu tổ chức quản lý do các thành viên sáng lập bàn luận và quyết định, phù hợp với loại hình hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội

– Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Người đại diện theo pháp luật của cơ sở người được các thành viên sáng lập lựa chọn và bổ nhiệm giữ chức vụ như Giám đốc, Tổng Giám đốc hoặc tương đương tại các cơ sở trợ giúp xã hội

– Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho cán bộ và nhân viên tại cơ sở: Dựa trên quy định của pháp luật về lao động và các pháp luật liên quan khác.

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ: Thực hiện theo pháp luật về thuế, tài chính và doanh nghiệp.

– Thể thức thông qua quyết định của cơ sở; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ: Do các thành viên sáng lập quyết định

– Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu cơ sở mua lại phần vốn góp: Dựa trên loại hình hoạt động của cơ sở và nhu cầu của các sáng lập viên.

– Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của cơ sở: Thực hiện theo quy định về doanh nghiệp, tài chính và các pháp luật có liên quan về giải thể, được quy định rõ các trường hợp và trình tự để dễ dàng thực hiện.

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế của cơ sở: Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cơ sở có thể được thảo luận giữa các thành viên góp vốn nhưng phải có sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Dự thảo Quỹ chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập khi khi đăng ký thành lập phải có đầy đủ các nội dung sau:

– Họ và tên của các sáng lập viên

– Chữ ký của sáng lập viên

Tương tự như vậy, khi Quỹ chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được sửa đổi, bổ sung, cũng phải có họ và tên, chữ ký của các sáng lập viên.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook