Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh năm 2023 (Phần 2)

Trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh

Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh
Theo Điều 67 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định về quỹ bù trừ như sau:

“Điều 67. Quỹ bù trừ

  1. Quỹ bù trừ được hình thành từ sự đóng góp của các thành viên bù trừ với mục đích bồi thường thiệt hại và hoàn tất các giao dịch chứng khoán đứng tên thành viên bù trừ trong trường hợp thành viên bù trừ hoặc nhà đầu tư mất khả năng thanh toán.
  2. Quỹ bù trừ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý và phải được tách biệt với tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
  3. Hình thức đóng góp, mức đóng góp, phương thức quản lý và sử dụng quỹ bù trừ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Theo đó, hình thức, mức đóng góp, phương thức quản lý và sử dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 58/2021/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh

4. Quy định sử dụng Quỹ bù trừ:

– Tài sản đóng góp vào Quỹ thanh toán bù trừ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của các thành viên bù trừ đã mất khả năng thanh toán. Việc sử dụng Quỹ thanh toán bù trừ được nêu như sau:

+ Nếu số tiền gửi không đủ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sẽ sử dụng khoản đóng góp tiền mặt của thành viên bù trừ thanh toán thông qua Quỹ thanh toán bù trừ.

+ Công ty Cổ phần Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cũng có thể sử dụng khoản đóng góp tiền mặt của các thành viên bù trừ khác, theo quy định của Tổng công ty.

Trong trường hợp như vậy, Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho các thành viên bù trừ liên quan về việc sử dụng Quỹ thanh toán bù trừ vào ngày nó được sử dụng.

Trong trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán và nhận được các biện pháp hỗ trợ thanh toán từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên bù trừ có trách nhiệm hoàn trả cho Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ toàn bộ tài sản được sử dụng từ Quỹ thanh toán, Quỹ phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp và nguồn vốn pháp lý của Tổng công ty để lưu giữ và bù trừ chứng khoán Việt Nam để đảm bảo thanh toán và chịu mọi chi phí liên quan.

Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện việc bán tài sản ký quỹ và đóng góp của Quỹ thanh toán bù trừ chứng khoán của thành viên bù trừ với mức giá do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác định để hoàn trả các nguồn lực đã sử dụng và bù đắp mọi tổn thất tài chính phát sinh trong quá trình xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán.

Xin lưu ý rằng Thành viên Bù trừ thanh toán sẽ phát sinh lãi suất khi sử dụng Quỹ thanh toán bù trừ, theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Các thành viên bù trừ chỉ được phép lấy lại tài sản đã đóng góp vào Quỹ thanh toán bù trừ nếu tư cách thành viên thanh toán bù trừ của họ bị hủy bỏ hoặc họ không còn là thành viên bù trừ.

Việc hoàn trả Quỹ Bù trừ sẽ được thực hiện sau khi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam khấu trừ số tiền phải nộp, bao gồm bồi thường thiệt hại tài chính cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, cũng như số tiền phải nộp khi thực hiện các vị trí nhân danh thành viên đó, theo quy định.

Trong trường hợp thành viên bù trừ đang trong quá trình hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ, tài sản do thành viên bù trừ vào quỹ bù trừ được quản lý tách biệt với quỹ bù trừ và làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định rút tiền (nếu có), sau khi trừ số tiền còn nợ của thành viên bù trừ cho tổ chức lưu ký và bù trừ đối với chứng khoán Việt Nam.

Tỷ lệ đóng góp cho Quỹ thanh toán bù trừ bằng tiền mặt và loại chứng khoán đóng góp cho Quỹ thanh toán bù trừ, phương pháp đánh giá quy mô của Quỹ thanh toán bù trừ và thủ tục nộp và rút tài sản đóng góp cho Quỹ thanh toán bù trừ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook