Quy định về quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2023

Xe ô tô phục vụ công tác của các hội quần chúng

Quy định về quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Về quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Điều 8, Điều 9 Luật Chứng khoán đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng.

1.  Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điều 8 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định việc quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ thống nhất quản lý. Theo đó:

– Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán và có  nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển thị trường chứng khoán;

b) Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

c) Giao Ủy ban Chứng khoán Quốc gia triển khai chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển thị trường chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

– Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính  quản lý công về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

– Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán trên địa bàn.

Quy định về quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý công về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tổ chức áp dụng pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo phân cấp và ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

a) Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chiến lược, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển thị trường chứng khoán;

b) Tổ chức và phát triển thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán, sàn giao dịch; Quản lý hoạt động chứng khoán và dịch vụ chứng khoán theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề chứng khoán và các chứng chỉ liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; Phê duyệt các sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ liên quan đến chứng khoán và hoạt động thị trường chứng khoán;

d) Quản lý, thanh tra, rà soát, giám sát hoạt động chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Phê duyệt các quy định, quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con là Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sửa đổi các quy định, quy chế liên quan đến hoạt động nghiệp vụ;

Quy định về quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Đình chỉ, hủy bỏ các quyết định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiệp vụ. hoạt động  trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;

d) Chấp thuận đưa loại chứng khoán mới vào kinh doanh, thay đổi và áp dụng phương thức giao dịch mới, phê duyệt hệ thống giao dịch chứng khoán và đưa vào vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới;

e) Quản lý, giám sát hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân;

g) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

h) Báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán. Trường hợp có biến động lớn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm kịp thời báo cáo Bộ Tài chính, đồng thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường và các giải pháp để ổn định thị trường và bảo đảm an ninh, an toàn tài chính;

i) Thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán;

k) Thực hiện thống kê, dự báo về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

l) Tổ chức, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành chứng khoán và người hành nghề chứng khoán; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho công chúng;

m) Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản khác thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

n) Giám sát các tổ chức chứng khoán xã hội và nghề nghiệp  trong việc thực hiện đối tượng, nguyên tắc và điều lệ hoạt động của tổ chức;

o) Thực hiện chế độ báo cáo  chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện hợp tác quốc tế và là đầu mối thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán mà  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

q) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và  pháp luật khác có liên quan.

2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2.3. Cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm trung thực, bảo mật thông tin, tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook