Quy định về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2023

Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Quy định về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

Quy định về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

Quy định về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

Trong bối cảnh các điều khoản và quy định liên quan đến việc bán và chào bán trái phiếu nhiều đợt, bắt buộc phải có kế hoạch phát hành trái phiếu được ủy quyền và xử phạt phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, câu hỏi đặt ra là những gì cấu thành nội dung của kế hoạch phát hành trái phiếu nói trên.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp tham gia phát hành trái phiếu được yêu cầu xây dựng kế hoạch phát hành toàn diện, sau đó trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và sau đó làm cơ sở cho việc phổ biến thông tin. Kế hoạch phát hành trái phiếu bao gồm các yếu tố cơ bản tiếp theo:

– Thông tin liên quan đến doanh nghiệp cấp, bao gồm tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bất kỳ giấy phép hoặc giấy chứng nhận tương đương nào được coi là hợp lệ theo quy định của pháp luật.

– Các mục tiêu cơ bản của việc phát hành trái phiếu, bao gồm các chi tiết cụ thể liên quan đến các chương trình và dự án đầu tư, hoạt động sản xuất và kinh doanh cần thêm vốn, cũng như các nguồn vốn có cấu trúc (tức là giá trị có cấu trúc của mỗi khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu).

Đối với tổ chức tín dụng và công ty chứng khoán, mục đích phát hành trái phiếu bao gồm tăng vốn cấp 2 hoặc sử dụng vốn cho vay, đầu tư hoặc bất kỳ mục đích nào khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Quy định về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

– Tài liệu chứng minh việc tuân thủ từng điều kiện điều chỉnh việc chào bán trái phiếu theo các quy định liên quan. Trong trường hợp điều kiện đòi hỏi phải hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi trên trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ trong ba năm liên tiếp trước khi phát hành trái phiếu (nếu có), phải cung cấp bằng chứng thích hợp.

Tuy nhiên, khi trái phiếu được cung cấp cho các chủ nợ của một tổ chức tài chính được chọn, doanh nghiệp phải cung cấp một cam kết bằng văn bản để tuân thủ vụ kiện cụ thể này.

– Các điều kiện và điều khoản liên quan đến trái phiếu được cung cấp. Trong trường hợp chào bán trái phiếu theo nhiều đợt, số lượng chào bán, khối lượng của mỗi đợt chào bán và khung thời gian cho mỗi đợt trả góp phải được dự đoán.

– Các quy định liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi. Điều này bao gồm các điều kiện, thời hạn, tỷ giá hoặc phương pháp tính giá chuyển đổi, tuân thủ các quy định liên quan đến cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật, cũng như bất kỳ quy định liên quan nào khác.

– Phương án thực hiện quyền của chứng quyền đối với trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền (điều kiện thực hiện quyền, thời hạn, tỷ lệ, giá hoặc phương pháp tính giá, việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật, các điều khoản khác);

Quy định về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

– Điều kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có);

– Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm:

+ Vốn chủ sở hữu;

+ Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu;

+ Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu;

+ Lỗ/lãi (trường hợp lỗ, nêu cụ thể lỗ trong năm tài chính và lỗ lũy kế);

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.

– Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có);

– Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hoặc ý kiến soát xét của kiểm toán đối với báo cáo tài chính;

– Phương thức phát hành trái phiếu;

– Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu;

– Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu;

– Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành;

– Các cam kết khác đối với nhà đầu tư mua trái phiếu (nếu có);

– Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu;

– Các quy định về giao dịch trái phiếu quy định tại Điều 0 Nghị định này;

– Các đặc quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư mua trái phiếu;

– Đặc quyền và nghĩa vụ của công ty phát hành;

– Nghĩa vụ, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu;

– Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và danh sách các nhà đầu tư chiến lược phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu có chứng quyền.

Đề án phát hành trái phiếu được xác nhận và phê chuẩn theo các quy định của pháp luật. Đối với mỗi loại thực thể doanh nghiệp, thẩm quyền xác nhận và chấp nhận tùy chọn phát hành trái phiếu khác nhau. Thẩm quyền xác nhận và phê chuẩn kế hoạch phát hành trái phiếu như sau:

– Đối với các công ty cổ phần:

+ Việc chào bán trái phiếu chuyển đổi cá nhân và chứng quyền riêng lẻ phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Việc bỏ phiếu về Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phát hành được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Kế hoạch chào bán trái phiếu không chuyển đổi mà không có chứng quyền được phê duyệt với sự đồng ý của ủy quyền theo Điều lệ của công ty. Nếu Điều khoản của Công ty không có quy định khác, Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần đây nhất; báo cáo phải kèm theo các tài liệu và hồ sơ của việc chào bán trái phiếu.

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu thuộc về Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc chủ sở hữu công ty theo Điều lệ công ty.

– Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài cơ quan phê duyệt quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn phải tuân thủ các quy định về giới hạn huy động vốn và quyền quyết định huy động vốn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp.

– Đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu quy định trên, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu là phù hợp với pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook