Quy định về phân loại dự án đầu tư công năm 2023

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài

Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công. Vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công bao gồm: Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập để đầu tư hợp pháp. Dự án đầu tư công nên được phân loại theo tiêu chí nào?

Quy định về phân loại dự án đầu tư công

Tại Điều 6 Luật Đầu tư công 2019 quy định việc phân loại dự án đầu tư công theo tính chất và dựa theo mức độ quan trọng và quy mô của dự án thì sẽ có những loại dự án đầu tư công khác nhau.

Căn cứ và tính chất

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công 2019 phân loại dự án đầu tư công theo tính chất của dự án đầu tư công như sau:

“1. Căn cứ vào tính chất, dự án đầu tư công được phân loại như sau:

a) Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án;

b) Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a khoản này.”

Theo đó, căn cứ vào tính chất của dự án thì dự án đầu tư công được chia làm hai loại là dự án có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng.

Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, phạm vi điều chỉnh không bao gồm:

“1. Kinh phí để thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội;

Xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có;

Các dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có tính chất đặc thù đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật riêng”.

Theo các quy định nêu trên, các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất là dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, phải thực hiện theo quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2019. Các hoạt động sửa chữa, bảo trì dự án thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quy định về phân loại dự án đầu tư công

Căn cứ vào mức độ quan trọng và quy mô

Theo Khoản 2 Điều 6 Luật Đầu tư công 2019 phân loại dự án đầu tư công theo mức độ quan trọng và quy mô của dự án đầu tư công như sau:

“2. Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chí quy định tại các điều 7, 8, 9 và 10 của Luật này.”

Như vậy, nếu căn cứ vào mức độ quan trọng và quy mô của dự án thì dự án đầu tư công được chia thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C. Cụ thể từng tiêu chí để phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C được quy định lần lượt tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Luật Đầu tư công 2019.

Quy định về phân loại dự án đầu tư công

Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công

Việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công được quy định cụ thể tại Điều 11 Luật Đầu tư công 2019 như sau:

Điều 11. Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công

Quốc hội quyết định điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật này.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công quy định tại các điều 8, 9 và 10 của Luật này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện trong trường hợp chỉ số giá có biến động lớn hoặc có điều chỉnh lớn về phân cấp quản lý đầu tư công liên quan đến tiêu chí phân loại dự án đầu tư công hoặc xuất hiện các yếu tố quan trọng khác tác động tới tiêu chí phân loại dự án đầu tư công.”

Như vậy, đối với tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia sẽ do Quốc hội quyết định điều chỉnh tiêu chí phân loại. Đối với tiêu chí phân loại các dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh tiêu chí phân loại và Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phân loại dự án đầu tư công

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook