Quy định về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài

Quy định về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước.

Dự toán ngân sách nhà nước là phương án về nguồn thu và nhiệm vụ chi  ngân sách nhà nước. Dự toán ngân sách nhà nước phải tổng hợp theo thu, chi và cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ nhà nước, chi trả nợ và chi viện trợ, chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính.

Dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách các cấp phải công khai đầy đủ các khoản thu, chi theo các biểu mẫu và thời hạn do cơ quan có liên quan quy định. Vậy việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 49 Luật Ngân sách nhà nước 2015 như sau:

Quy định về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

+ Sau khi được Chính phủ, Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách, các đơn vị dự toán cấp I ở trung ương và địa phương thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và đơn vị thuộc ngân sách cấp dưới trong trường hợp có ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chi của mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện.

+ Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi của mình thì cơ quan ủy quyền thực hiện phân bổ, giao dự toán cho cơ quan được ủy quyền như đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc của mình chi tiết theo từng nhiệm vụ được ủy quyền.

+ Dự toán giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ chi. Trường hợp có các nhiệm vụ chi thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, thì dự toán phải chi tiết theo từng nhiệm vụ, dịch vụ, sản phẩm.

+ Cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo phân bổ của đơn vị dự toán ngân sách. Trường hợp phát hiện việc phân bổ không đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách đã được giao; không đúng chính sách, chế độ quy định thì yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại.

Ngoài cơ quan có thẩm quyền giao dự toán ngân sách, không tổ chức hoặc cá nhân nào được thay đổi nhiệm vụ ngân sách đã được giao.

Quy định về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

Yêu cầu và thời hạn về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bảo đảm:

+ Đúng với dự toán ngân sách được giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi được giao;

+ Đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi;

+ Đối với phân bổ vốn đầu tư phát triển phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Đối với phân bổ các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới phải bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng và thực hiện đúng các cam kết hoặc quy định về bố trí ngân sách địa phương cho mục tiêu đó.

+ Phân bổ đủ vốn, kinh phí để thu hồi các khoản đã ứng trước dự toán đến hạn thu hồi trong năm, vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các nhà tài trợ nước ngoài theo cam kết;

Quy định về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

Thời hạn phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước:

+ Đối với dự toán ngân sách được giao theo quy định tại khoản 5 và khoản 7 Điều 44 của Luật Ngân sách nhà nước 2015, các đơn vị dự toán cấp I phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm trước theo quy định tại khoản 8 Điều 44 của Luật Ngân sách nhà nước 2015;

+ Trường hợp được giao bổ sung dự toán, chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao dự toán bổ sung, đơn vị dự toán cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp dưới phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán theo quy định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook