Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công năm 2023

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài

Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công.

Phạm vi, mức độ điều chỉnh  của văn bản quy phạm pháp luật là  giới hạn của nội dung quy phạm pháp luật và các quan hệ phát sinh do văn bản quy phạm pháp luật đó điều chỉnh. Thông thường, phạm vi  và cách áp dụng tương đối của các quy định được xác định trong các điều đầu tiên của tài liệu hướng dẫn liên quan.

Đầu tư công là đầu tư của Chính phủ cho chương trình, dự án và các mục tiêu đầu tư công khác theo quy định. Đầu tư công vì vậy là lĩnh vực đầu tư của đất nước. Điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công là gì?

Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công

Phạm vi điều chỉnh

Căn cứ vào Điều 1 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.”

Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định nên giới hạn phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công là việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công

Trước hết là việc quản lý nhà nước về đầu tư công. Luật Đầu tư công quy định các chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư của Nhà nước, các chương trình, dự án đầu tư công lập do Nhà nước thực hiện. Và việc thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công được thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Đầu tư công.

Luật cũng quy định về việc thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

Tiếp theo là các quy định về việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Vốn ngân sách địa phương là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Luật Đầu tư công năm 2019 đã đẩy mạnh phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đơn giản hóa quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án. Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được phân cấp thẩm định các dự án do mình quản lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các chương trình, dự án do Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định như: Chương trình mục tiêu quốc gia; Dự án quan trọng quốc gia; Chương trình đầu tư công do Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; Dự án đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Luật Đầu tư công năm 2019 cũng có những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công.

Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công là các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong việc xác lập và triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư công mà luật điều chỉnh.

Theo Điều 2 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 quy định về đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.”

Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; nghiệm thu, bàn giao chương trình, quyết toán dự án đầu tư công; theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

Vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc quy định đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công sẽ giúp giới hạn những đối tượng tham gia hoặc liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Ngược lại, những đối tượng không tham gia hoặc không liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư công.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook