Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 1)

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 1)

Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 1)
Căn cứ vào Điều 7 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 07 nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội. Sau đây chúng tôi xin trình bày về 03 trong 07 nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội.

1. Ban hành, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, chiến lược, chính sách bảo hiểm xã hội

Quốc hội có trách nhiệm ban hành Luật về bảo hiểm xã hội, điều chỉnh các quan hệ liên quan đến bảo hiểm xã hội (Ví dụ: Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014)

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, hoặc quy định chi tiết các vấn đề mà Luật chưa nêu hoặc chưa nêu rõ (Ví dụ: Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

Các chính sách về bảo hiểm xã hội được ban hành bởi các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm quản lý về bảo hiểm xã hội, cũng có thể do tổ chức chính trị (Đảng Cộng sản Việt Nam) như Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các Bộ có trách nhiệm ban hành Thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết Nghị định, Luật (Ví dụ: Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế)

Các chủ thể ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiểm tổ chức, chỉ đạo tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, chiến lược, chính sách được quy định trong văn bản pháp luật đó.

Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 1)

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Đây trước hết là trách nhiệm của các bộ của chính phủ. Ví dụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức hoặc chỉ đạo các hoạt động và chương trình thứ cấp nhằm phổ biến chính sách và pháp luật thúc đẩy chính sách và pháp luật an sinh xã hội.

Việc tuyên truyền, phổ biến hợp đồng bảo hiểm và pháp luật thường cần có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành như Bộ Lao động, Bộ Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm, Thông tin, Giao tiếp.

Mục đích của hoạt động này nhằm đảm bảo người lao động và người sử dụng lao động có cơ hội làm quen với pháp luật, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ  liên quan đến an sinh xã hội, nắm được những thông tin tối thiểu về việc đóng góp an sinh xã hội và nó được sử dụng như thế nào.

Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 1)

3. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội

Số liệu thống kê, số liệu về BHXH chủ yếu do Ban BHXH từ địa phương đến Trung ương xây dựng. Cơ quan quản lý bảo hiểm  địa phương thu thập và sắp xếp thông tin bảo hiểm xã hội, sau đó được tổng hợp và gửi cho cơ quan quản lý thị trường lao động  trung ương để quản lý và báo cáo cho chính phủ.

Ngoài ra, vụ bảo hiểm xã hội của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và lực lượng lao động địa phương, các cơ quan quản lý người lao động và người sử dụng lao động cũng xử lý các hoạt động thông tin và thống kê bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 1)

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook