Quy định về những hoạt động bị han chế của Công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ năm 2023

Các khoản thu nhập từ bản quyền chịu thuế thu nhập cá nhân

Quy định về những hoạt động bị han chế của Công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ

Quy định về những hoạt động bị han chế của Công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ

Quy định về những hoạt động bị han chế của Công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ

Theo Điều 11 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ như sau:

Để đảm bảo tính toàn vẹn và độc lập của công ty quản lý quỹ, điều bắt buộc là công ty không thiết lập bất kỳ liên kết hoặc kết nối tài chính nào với các thực thể như ngân hàng giám sát, ngân hàng giám sát của quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán mà công ty chịu trách nhiệm quản lý.

Ngoài ra, điều quan trọng là các cá nhân liên quan đến Hội đồng quản trị, bộ phận kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát, chủ tịch, Ban điều hành và nhân viên của công ty quản lý quỹ không tham gia vào việc làm trong các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát hoặc quản lý quỹ trong các ngân hàng nói trên.

Quy định về những hoạt động bị han chế của Công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ

Hạn chế này cũng áp dụng cho nhân viên của các ngân hàng này, những người không nên được sử dụng bởi công ty quản lý quỹ.

Tuy nhiên, trong trường hợp điều lệ quỹ hoặc điều lệ công ty đầu tư chứng khoán cho phép rõ ràng, công ty quản lý quỹ và nhân viên có liên quan thực sự có thể góp vốn hoặc đầu tư vào quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán thuộc quyền quản lý. Điều quan trọng cần lưu ý là khoản trợ cấp này chỉ mở rộng cho các hoạt động không bị cấm rõ ràng như được định nghĩa trong (1) ở trên.

Sự tham gia của các công ty quản lý quỹ, công ty mẹ, công ty con, liên doanh, chi nhánh, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và nhân viên trong việc mua bán tài sản trong danh mục tài sản ủy thác do công ty quản lý phải tuân theo các hướng dẫn cụ thể.

Thứ nhất, tất cả các giao dịch phải được thực hiện thông qua phương pháp thực hiện tập trung có sẵn tại Sở giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, nếu một giao dịch không thể được thực hiện thông qua phương pháp trung tâm này, nó vẫn có thể xảy ra với sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng được ủy thác hoặc người đại diện của họ.

Sự đồng ý bằng văn bản phải bao gồm các chi tiết toàn diện, bao gồm loại tài sản đang được giao dịch, đối tác thương mại liên quan hoặc tiêu chí lựa chọn đối tác thương mại, giá giao dịch hoặc nguyên tắc được sử dụng để xác định nó và thời điểm thực hiện chính xác.

Để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, tất cả các giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi các thành viên Ban điều hành và nhân viên của công ty quản lý quỹ phải được báo cáo cho bộ phận kiểm soát nội bộ cả trước và ngay sau khi giao dịch diễn ra.

Các báo cáo giao dịch này phải bao gồm các thông tin thiết yếu như tên của chứng khoán đang được giao dịch, số lượng liên quan, giá giao dịch, tổng giá trị của giao dịch, thời gian thực hiện, phương pháp được sử dụng để thực hiện, số tài khoản giao dịch và công ty chứng khoán nơi tài khoản giao dịch được nắm giữ.

Hơn nữa, các báo cáo giao dịch này phải được lưu trữ và quản lý một cách thích hợp trong bộ phận kiểm soát nội bộ, và khi được yêu cầu, chúng phải được cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nhân viên của công ty quản lý quỹ không được phép tìm kiếm, yêu cầu hoặc nhận bất kỳ hình thức bồi thường, lợi nhuận hoặc lợi thế nào trong năng lực cá nhân hoặc công ty của họ, ngoại trừ phí dịch vụ hoặc tiền thưởng được xác định trước như nêu tại (2) dưới đây, theo quy định trong Điều lệ Quỹ, Điều lệ Công ty Đầu tư Chứng khoán và Hợp đồng ủy thác đầu tư.

Quy định về những hoạt động bị han chế của Công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ

Trong việc quản lý tài sản được ủy thác, công ty giám sát các quỹ được bảo vệ theo cách sau:

– Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản quỹ hoặc tài sản của công ty đầu tư chứng khoán để đầu tư vào chính quỹ hoặc bất kỳ công ty nào đầu tư vào chứng khoán đó.

– (1) Cấm sử dụng tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục đầu tư, tài sản quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý để đầu tư vào quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán khác do cùng một công ty quản lý, trừ trường hợp danh mục đầu tư quản lý cho cá nhân nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung, với điều kiện khách hàng đó đã được phép rõ ràng tham gia giao dịch đó.

– Cấm sử dụng quỹ công hoặc tài sản của công ty đầu tư chứng khoán công để đầu tư vào chính công ty quản lý quỹ; đầu tư vào các tổ chức liên kết với công ty quản lý quỹ cũng bị cấm, trừ trường hợp sử dụng tài sản từ các quỹ giao dịch trao đổi để đầu tư vào chứng khoán có trong chứng khoán cấu trúc của chỉ số tham chiếu.

Ngoài ra, việc đầu tư vào các tổ chức mà Hiệp hội giữ chức vụ giám đốc hoặc thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành hoặc nhân viên của công ty là cổ đông hoặc thành viên có quyền sở hữu vượt quá 10% vốn ủy quyền đều bị cấm.

Công ty quản lý quỹ có thể sử dụng vốn của các quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ hoặc tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục đầu tư vào các tổ chức nói trên, với điều kiện Điều lệ Quỹ, Điều lệ Công ty Đầu tư Chứng khoán Cá nhân, Thỏa thuận ủy thác đầu tư hoặc Bản ghi nhớ Thỏa thuận góp vốn cho phép công ty quản lý quỹ thực hiện các khoản đầu tư đó, đồng thời đảm bảo mức độ dịch vụ quản lý phù hợp và tuân thủ các quy định nêu tại (1) trên.

– Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản ủy thác cho mục đích cho vay theo bất kỳ hình thức nào, bảo lãnh cho vay dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thực hiện nghĩa vụ nợ của công ty quản lý quỹ, cá nhân liên kết của công ty nói trên, tổ chức, cá nhân khác.

Tuy nhiên, quy định cụ thể này không mở rộng cho các tình huống mà khách hàng ủy thác là một cá nhân có nguồn gốc nước ngoài, một tổ chức được thành lập theo luật pháp nước ngoài và đã ủy quyền hợp pháp thực hiện các giao dịch nói trên. Ngoài ra, miễn trừ này cũng có thể được áp dụng nếu khách hàng ủy thác quản lý danh mục đầu tư dưới tên của chủ sở hữu tài sản ủy thác.

– Chỉ tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục đầu tư mới được sử dụng cho mục đích đầu tư vào chứng khoán phái sinh được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, với mục tiêu bảo hiểm rủi ro cho các chứng khoán cơ sở do khách hàng ủy thác nắm giữ. Điều quan trọng cần lưu ý là việc đầu tư tài sản do công ty quỹ đầu tư vào chứng khoán phái sinh phải tuân theo các quy định được quy định trong pháp luật liên quan đến các quỹ đầu tư tập trung vào chứng khoán.

– Trong mọi trường hợp không được đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào cho khách hàng ủy thác về mức thu nhập hoặc lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư, cũng như không được cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào rằng khách hàng ủy thác sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, trừ trường hợp đầu tư được thực hiện vào chứng khoán thu nhập cố định.

Ngoài ra, bắt buộc không tham gia vào các thỏa thuận để nhận các quỹ tín thác đầu tư vào trái phiếu có lãi suất lệch so với thực tế thị trường và kết quả phân tích đầu tư của công ty. Hơn nữa, người ta phải kiềm chế trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ, bù đắp những tổn thất mà khách hàng ủy thác phải chịu do các hoạt động đầu tư.

– Các giao dịch nhằm giảm lợi nhuận của một khách hàng ủy thác nhằm tăng lợi nhuận của một khách hàng ủy thác khác đều bị nghiêm cấm. Hơn nữa, bắt buộc phải tránh ký kết hợp đồng hoặc tham gia vào các giao dịch gây bất lợi cho khách hàng ủy thác.

Công ty quản lý quỹ được ủy quyền độc quyền sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn của khách hàng ủy thác để mua lại và sở hữu (không bao gồm cổ phần nắm giữ trong danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác là quỹ giao dịch trao đổi danh mục đầu tư) 25% hoặc hơn tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty giao dịch công khai, cũng như chứng chỉ quỹ đóng lưu hành của quỹ đóng, với các điều kiện sau đây:

– Trước khi thực hiện đề nghị đấu thầu, phải có được sự đồng ý bằng văn bản từ khách hàng ủy thác hoặc đại diện của họ, bao gồm chào bán công khai, giá chào bán, khối lượng tài sản dự kiến sẽ được chào bán và phương thức phân phối tài sản.

– Công ty quản lý quỹ thực hiện chào mua công khai theo quy định chào mua công khai của pháp luật về chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ không được ủy quyền, thuê ngoài các tổ chức tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

(2) Ngoại trừ quỹ mở, công ty quản lý quỹ được nhận thưởng hoạt động theo quy định tại Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư. Mức thưởng bảo đảm tuân thủ nguyên tắc sau:

– Được tính trên cơ sở phần lợi nhuận hằng năm của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán vượt trội so với lợi nhuận tham chiếu được xác định dựa vào tỷ lệ tăng trưởng chỉ số thị trường, cơ cấu danh mục đầu tư và các chỉ tiêu khác quy định tại Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư;

– Phải tính giảm trừ, hoặc không được thanh toán nếu hoạt động đầu tư tại các năm liền trước bị thua lỗ và mức lỗ này chưa được bù đắp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về những hoạt động bị han chế của Công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook