Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội năm 2023

Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Theo Điều 95 Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội có 06 nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Mục lục bài viết

1. Khái niệm hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 94. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

  1. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định trên:

– Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội là tổ chức được thành lập ở cấp quốc gia

– Trách nhiệm của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội: Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội (Cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội là cơ quan trực thuộc Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội), tham mưu, ban hành chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp. Hướng dẫn cho các cơ quan liên quan (Chính phủ, Thủ tướng).

– Hội đồng Bảo hiểm xã hội có Ban thư ký trực thuộc (nhiệm vụ của Ban thư ký này do Hội đồng quyết định).

– Địa điểm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, trụ sở hiện tại của Hội đồng: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

2. Thông qua chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng tháng về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội về chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt

Cụ thể:

– Giám sát, kiểm tra Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt

– Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

3. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

– Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính) sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định. bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để bảo đảm cho Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; cơ chế quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính) xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách và các luật (luật, nghị định, thông tư, quyết định) về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chiến lược phát triển ngành; kiện toàn hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

4. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư và cơ cấu đầu tư của các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội

Trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư và cơ cấu đầu tư cho từng dự án

5. Thông qua các báo cáo hằng năm về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền

Phê duyệt báo cáo hàng năm về tình hình thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội và việc quản lý, sử dụng quỹ cơ quan này. Quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội Việt Nam trước khi trình Chính phủ.

6. Thông qua dự toán hằng năm về thu, chi các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền

Các dự toán hằng năm về thu, chi các Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được xây dựng, tổng hợp bởi cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trước khi trình lên Chính phủ phải được thông qua bởi Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

7. Hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và kết quả hoạt động

Các báo cáo, kết quả này được tổng hợp từ các tài liệu, báo cáo và kết quả hoạt động của Cơ quan Bảo hiểm xã hội, tổ chức quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hoạt động báo cáo Thủ tướng này được thực hiện định kỳ.

Đối với các thành viên Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ, ngành có trách nhiệm báo cáo các nội dung liên quan với Bộ trưởng Bộ, ngành đó.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao

Ví dụ: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc và phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chỉ đạo, xây dựng và thông qua chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong trường hợp cần thiết.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook