Quy định về nguyên tắc, nội dung trong quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng năm 2023

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về nguyên tắc, nội dung trong quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Quy định về nguyên tắc, nội dung trong quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
Công ty chứng khoán là một loại công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên và ít nhất 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn.

Hoặc, có thể là công ty cổ phần đã thành công trong việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật chứng khoán năm 2019. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về nguyên tắc và nội dung quản trị của công ty đại chúng.

1. Quy định nguyên tắc quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Điều 40 Luật chứng khoán năm 2019 xác định các nguyên tắc quản trị công ty đại chúng gồm 6 nguyên tắc sau:

“Điều 40. Nguyên tắc quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Việc quản trị công ty đối với công ty đại chúng phải tuân thủ quy định của Luật này, Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nguyên tắc sau đây:

  1. Cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả;
  2. Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với công ty và cổ đông;
  3. Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông;
  4. Bảo đảm vai trò của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán và các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ hoạt động quản trị công ty;
  5. Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty;
  6. Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của công ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.”

Quy định về nguyên tắc, nội dung trong quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

2. Nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

2.1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông công ty đại chúng

a) được đối xử bình đẳng;

b) Có khả năng xem xét đầy đủ các thông tin thường xuyên và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật;

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; yêu cầu đình chỉ hoặc hủy bỏ các nghị quyết, quyết định của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

d) Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cổ đông lớn không được lợi dụng lợi thế của mình làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của công ty và các cổ đông khác; có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Quy định về nguyên tắc, nội dung trong quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

2.2. Việc triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ các quy định sau đây:

a) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; bố trí địa điểm, thời gian hợp lý để các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

c) Công ty đại chúng phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu;

d) Tuân thủ các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

2.3. Thành phần, cơ cấu, trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị bảo đảm tuân thủ các quy định sau đây:

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị điều hành và không điều hành, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bảo đảm tính độc lập của Hội đồng quản trị;

b) Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; bảo đảm hoạt động của công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của công ty; xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và có các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;

c) Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2.4. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 1 Điều 41 Luật chứng khoán năm 2019 quy định việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng như sau:

“Điều 41. Nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và các quy định sau đây:

a) Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty đại chúng phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu là 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu;

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.”

2.5. Quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

Cung cấp cho quý vị thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các đơn vị thuộc công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty.

Thành viên sẽ tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng quản trị và sẽ đưa ra ý kiến về các vấn đề được thảo luận.

Đảm bảo báo cáo được thực hiện kịp thời và đầy đủ cho Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác.

Báo cáo và công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2.6. Tuân thủ quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và công bố thông tin minh bạch

Công ty đại chúng tuân thủ quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và công bố thông tin minh bạch sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác của công ty đại chúng có trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan, không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

b) Công ty đại chúng có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác của công ty, cổ đông và những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty, gây tổn hại cho lợi ích của công ty;

tuân thủ các quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến công ty;

c) Công ty đại chúng có nghĩa vụ báo cáo, công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ, thông tin bất thường về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, tình hình quản trị công ty cho cổ đông, công chúng và các thông tin khác nếu thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán, quyết định của cổ đông và nhà đầu tư;

d) Các thông tin phải công bố và phương thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và Quy chế về công bố thông tin của công ty.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc, nội dung trong quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook