Quy định về nguyên tắc bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán năm 2023 (Phần 2)

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động

Quy định về nguyên tắc bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Quy định về nguyên tắc bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Điều 63 Luật chứng khoán năm 2019  quy định về hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

“Điều 63. Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Hoạt động bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán tiền và chứng khoán được thực hiện thông qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thanh toán chứng khoán được thực hiện trên hệ thống tài khoản lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thanh toán tiền giao dịch chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thanh toán và phải tuân thủ nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biện pháp xử lý trong trường hợp thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán.”

Quy định về nguyên tắc bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

2. Xử lý các trường hợp mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán

trong trường hợp thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán nêu tại khoản 3 Điều 63 Luật chứng khoán năm 2019 thì Điều 35 Thông tư 119/2020/TT-BTC hướng dẫn như sau:

2.1. Các trường hợp mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán

Khoản 1 Điều 35 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định:

“Điều 35. Xử lý các trường hợp mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán

Thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không kịp thời thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ ký quỹ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

b) Bị phá sản hoặc tuyên bố phá sản theo quy định pháp luật về phá sản doanh nghiệp;

c) Các trường hợp khác theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Quy định về nguyên tắc bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

2. Giao dịch chứng khoán trong trường hợp thiếu tiền

Trong trường hợp không đủ tiền, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sẽ sử dụng các nguồn lực để đảm bảo thanh toán giao dịch chứng khoán khi các thành viên bù trừ và khách hàng của họ không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình theo cách trình tự sau:

a) Biên độ thanh toán bù trừ của thành viên bù trừ sẽ được sử dụng để thanh toán các giao dịch chứng khoán theo trình tự quy định tại quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

b) Khoản đóng góp tiền mặt của thành viên bù trừ sẽ được sử dụng để thanh toán các giao dịch chứng khoán nếu biên độ thanh toán bù trừ không đủ để trang trải nghĩa vụ thanh toán;

c) Tài sản ký quỹ thanh toán bù trừ của các thành viên thanh toán bù trừ, nhà đầu tư và tài sản góp vào chứng khoán của thành viên bù trừ sẽ được sử dụng, bán, chuyển nhượng để thanh toán các giao dịch chứng khoán theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam;

d) Khoản đóng góp của quỹ thanh toán bù trừ của các thành viên bù trừ khác sẽ được sử dụng theo tỷ lệ do Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam xác định. Các thành viên bù trừ sẽ được thông báo về việc sử dụng các quỹ bù trừ để đảm bảo thanh toán vào ngày sử dụng.

Thành viên bù trừ chịu trách nhiệm về tình trạng mất khả năng thanh toán của giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ trả lại toàn bộ số tài sản đã sử dụng từ quỹ thanh toán bù trừ và trả lãi cho các thành viên bù trừ khác theo lãi suất do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quy định;

e) Quỹ phòng hộ chuyên nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có thể được sử dụng sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt.

2.3. Áp dụng các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp thiếu chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch hoặc xử lý lỗi tự doanh

Trong trường hợp thiếu chứng khoán phát sinh do điều chỉnh sau giao dịch hoặc sai sót tự giao dịch, thành viên bù trừ được yêu cầu thực hiện các biện pháp hỗ trợ sau đây theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Thông tư 119/2020/TT-BTC:

a) Sử dụng chứng khoán vay qua hệ thống cho vay, vay chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam giám sát;

b) Trong trường hợp thành viên bù trừ vẫn còn đủ chứng khoán để thanh toán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ hoãn thời hạn thanh toán đối với chứng khoán bị thiếu, cho phép tiếp tục cơ chế hỗ trợ theo điểm a hoặc điểm c của quy định này. Việc điều chỉnh thời hạn thanh toán phải tuân theo hướng dẫn quy định tại Điều 36 Thông tư này.

c) Bắt buộc mua lại thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán. Các giao dịch mua lại được thanh toán cùng ngày và được thanh toán đồng thời với các giao dịch có cùng ngày thanh toán qua hệ thống của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

2.4. Thanh toán bằng tiền với giao dịch thiếu chứng khoán

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được thực hiện thanh toán bằng tiền đối với giao dịch thiếu chứng khoán trong các trường hợp sau:

a) Ngày thanh toán là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền có phát sinh lợi ích vật chất mà thành viên bù trừ không hoàn tất việc vay, mua bắt buộc chứng khoán trong thời gian quy định;

b) Chứng khoán thiếu không được phép vay và mua bắt buộc theo quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

c) Thành viên bù trừ đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ quy định tại khoản 3, Điều này mà vẫn không đủ chứng khoán để thanh toán.

2.5. Ngoài ra, Điều 35 Thông tư 119/2020/TT-BTC cũng quy định nguyên tắc xử lý các trường hợp mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

– Thành viên thanh toán bù trừ liên quan đến giao dịch chứng khoán mất khả năng thanh toán, cũng như khách hàng của các thành viên thanh toán bù trừ nợ tham gia giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ hoàn trả các nguồn hỗ trợ đã sử dụng như quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư 119/2020/TT-BTC.

– Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tham gia vào việc sử dụng, bán, chuyển nhượng chứng khoán hiện có và chứng khoán đang chờ xử lý từ các tài khoản tự giao dịch trước đó, từ đó thiết lập thị trường cho các thành viên thanh toán bù trừ; chứng khoán đang chờ xử lý từ các vụ mua lại thiếu vốn trước đó trên tài khoản của nhà đầu tư mất khả năng thanh toán được sử dụng để hoàn trả các nguồn lực và chi phí liên quan.

– Việc sử dụng nguồn lực hỗ trợ thanh toán, quy trình xử lý tài sản có bảo đảm, hoàn trả khoản vay, xác định giá thanh toán, thời gian, trình tự thanh toán bằng tiền mặt được thực hiện theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài việc sử dụng các biện pháp bảo đảm khả năng thanh toán quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này, Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 8 Điều 35 Thông tư 119/2020/TT-BTC.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook