Quy định về nguyên tắc bù trừ, thanh toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam năm 2023

Thẩm quyền trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Quy định về nguyên tắc bù trừ, thanh toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Quy định về nguyên tắc bù trừ, thanh toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Quy định về nguyên tắc bù trừ, thanh toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có chức năng là chủ nợ đối với các khoản phải thu của thành viên bù trừ, do đó có thẩm quyền phân bổ tài sản theo quy định của pháp luật phá sản nếu thành viên thanh toán bù trừ bị mất khả năng thanh toán.

Do đó, bắt buộc phải xác định khung pháp lý điều chỉnh các nguyên tắc bù trừ và thanh toán của Tổng công ty lưu ký và thanh toán chứng khoán Việt Nam.

Theo Điều 11 Thông tư số 58/2021/TT-BTC, các nguyên tắc liên quan đến hoạt động bù trừ và thanh toán do Tổng công ty lưu ký và thanh toán chứng khoán Việt Nam thực hiện được quy định như sau:

Chủ yếu, quy trình thanh toán bù trừ đòi hỏi phải đối chiếu các chứng khoán phái sinh do Tổng công ty thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam nắm giữ trên các tài khoản nhà đầu tư và thành viên bù trừ khác nhau.

Điều này đạt được bằng cách áp dụng nguyên tắc vị thế lẫn nhau liên quan đến chứng khoán phái sinh có tính chất và ngày đáo hạn giống nhau, được nắm giữ và thanh toán trên cùng một tài khoản thuộc quyền hạn của Tổng công ty Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Mục đích là thiết lập số lượng ròng chứng khoán phái sinh trong mỗi tài khoản tương ứng.

Quy định về nguyên tắc bù trừ, thanh toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ngoài những điều nói trên, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có đặc quyền từ chối các vị thế đối với các giao dịch không hợp lệ. Ngoài ra, có nghĩa vụ thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về các trường hợp bị từ chối giao dịch trong các trường hợp sau:

– Các giao dịch do thành viên thanh toán bù trừ thực hiện sau khi nhận được thông báo từ Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc đình chỉ hoạt động giao dịch. Hơn nữa, các giao dịch được thực hiện bởi các thành viên không thanh toán bù trừ tham gia vào các thỏa thuận ủy thác bù trừ hoặc thanh toán với thành viên bù trừ nói trên cũng có thể bị từ chối.

– Giao dịch nhận giao dịch có ngày giao dịch khác nhau so với ngày làm việc tích hợp trong hệ thống của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

– Giao dịch đối với mã chứng khoán phái sinh chưa được chấp thuận thanh toán trong hệ thống của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

– Các giao dịch do các thành viên không thanh toán bù trừ thực hiện trong trường hợp thành viên bù trừ chung chưa xử phạt các hoạt động thanh toán bù trừ trong hệ thống của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

– Các trường hợp bổ sung được sự chú ý của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, sau đó nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thứ ba, Công ty Cổ phần Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thanh toán các khoản thanh toán lãi lỗ hàng ngày bằng cách xác định giá trị phải trả và nhận của từng thành viên bù trừ dựa trên kết quả lãi lỗ cuối ngày trên tài khoản của mỗi nhà đầu tư.

Quy định về nguyên tắc bù trừ, thanh toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Quy trình này liên quan đến việc thực hiện chuyển khoản qua tài khoản tiền gửi thanh toán của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngân hàng thanh toán.

Chuyển sang điểm thứ tư, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện thanh toán vào ngày thanh toán cuối cùng theo nguyên tắc sau:

– Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tính toán nghĩa vụ thanh toán riêng cho từng nhà đầu tư và thành viên bù trừ. Thành viên bù trừ chịu trách nhiệm thanh toán phải chuyển đủ tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán được mở tại ngân hàng thanh toán.

Khi nhận được khoản thanh toán từ Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam, các thành viên bù trừ người nhận có nghĩa vụ thanh toán ngay cho nhà đầu tư.

– Trong trường hợp thanh toán qua chuyển nhượng tài sản cơ bản, thành viên bù trừ của bên bán phải chuyển đúng số tiền và đúng loại tài sản cơ sở hoặc tài sản có thể chuyển nhượng theo hợp đồng phái sinh chứng khoán vào tài khoản chứng khoán ký quỹ theo yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nếu thiếu chứng khoán để chuyển nhượng, các thành viên bù trừ có thể sử dụng chứng khoán mượn từ hệ thống cho vay, cho vay chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, theo Quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, cho mục đích thanh toán.

Thành viên thanh toán bù trừ người mua chỉ được nhận tài sản chuyển nhượng sau khi hoàn thành yêu cầu thanh toán đủ tiền theo quy định của Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam. Sau khi nhận được tài sản chuyển nhượng, chúng phải được phân bổ kịp thời cho các nhà đầu tư mua.

– Trong trường hợp thành viên bù trừ thiếu vốn cần thiết để thanh toán hoặc không có đủ trái phiếu Chính phủ để chuyển nhượng trong khung thời gian quy định, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Trong trường hợp này, thành viên bù trừ không đủ tiền để thanh toán hoặc trái phiếu Chính phủ để chuyển giao có trách nhiệm bồi thường cho thành viên bù trừ liên quan thông qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, với số tiền có giá trị không thấp hơn 5% giá trị thanh toán hợp đồng.

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quy định việc xác định giá trị và phương thức thanh toán bồi thường.

Năm là, tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành quy chế hướng dẫn trình tự, thủ tục bù trừ, thanh toán và chuyển giao tài sản cơ sở khi thực hiện hợp đồng, phương thức thanh toán và thời gian thanh toán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguyên tắc bù trừ, thanh toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook