Quy định về nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập năm 2023

Điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô năm 2023

Quy định về nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập

Quy định về nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập

Khái quát về học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Căn cứ vào Nghị định số 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì cử tuyển là việc tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với người học là người dân tộc thiểu số rất ít người; người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì dân tộc thiểu số rất ít người và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được xác định.

Ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nơi có số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số rất ít thì các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội còn chiếm tỷ lệ cao hơn chưa đáp ứng quy định.

Luật Giáo dục năm 2019 quy định về chế độ cử tuyển như sau:

Điều 87. Chế độ cử tuyển

  1. Nhà nước thực hiện tuyển sinh vào trung cấp, cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; có chính sách tạo nguồn cử tuyển, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng này vào học trường phổ thông dân tộc nội trú và tăng thời gian học dự bị đại học.
  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nhu cầu của địa phương đề xuất, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển; cử người đi học theo tiêu chuẩn, chỉ tiêu được duyệt; xét tuyển và bố trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm hỗ trợ cho người học theo chế độ cử tuyển để bảo đảm chất lượng đầu ra.

  1. Người học theo chế độ cử tuyển có trách nhiệm trở về làm việc tại địa phương nơi cử đi học; được xét tuyển và bố trí việc làm.
  2. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chuẩn và đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển; việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển và việc tuyển dụng người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.”

Quy định về nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ học tập

Sinh viên thuộc 16 dân tộc dân tộc thiểu số rất ít người (có số dân dưới 10.000 người): Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập

– Kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ cho trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định phải được cân đối trong nguồn kinh phí chi thường xuyên của năm học và đào tạo theo phân cấp quản lý của Bộ. ngân sách nhà nước.

– Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước, các văn bản chính sách và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương thực hiện chính sách bảo trợ xã hội.

Quy định về nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập

Lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí

Việc lập và phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách chi hỗ trợ học tập cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Dự toán phải ghi rõ kinh phí thực hiện chính sách cấp hỗ trợ học tập cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người và số lượng đối tượng được hưởng.

– Kinh phí hỗ trợ học tập cho trẻ mẫu giáo và học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm phân bổ cho các cơ sở giáo dục công lập.

– Kinh phí hỗ trợ học tập cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm phân bổ qua Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở),

Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh trung học phổ thông) hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) nơi trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú.

Cơ quan được phân bổ ngân sách có trách nhiệm lập dự toán, quản lý và chi trả kinh phí hỗ trợ học tập đúng đối tượng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. .

– Quy trình, trách nhiệm, thẩm quyền trong việc lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí hỗ trợ học tập phải phù hợp với quy định của Luật Tài chính Nhà nước và phân cấp quản lý đang thực hiện.

– Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm bảo đảm kinh phí hỗ trợ, hướng dẫn quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

– Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, cấp phát, thanh toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước; các chế độ chi tiêu và các quy định tại Nghị định này.

– Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào hướng dẫn về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, số lượng đối tượng được hưởng xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ học tập, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của địa phương gửi Bộ Tài chính cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; đồng thời, gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để phối hợp quản lý.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook