Quy định về nghĩa vụ của tổ chức phát hành, tổ chức kiểm toán, tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2023

Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp

Quy định về nghĩa vụ của tổ chức phát hành, tổ chức kiểm toán, tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Quy định về nghĩa vụ của tổ chức phát hành, tổ chức kiểm toán, tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
Nghĩa vụ của tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề, tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và tổ chức phát hành được quy định tương ứng tại các Điều 21, 23 và 29  Luật chứng khoán  2019.

1. Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận

– Cơ quan kiểm toán được chấp thuận là cơ quan kiểm toán độc lập có tên trong danh sách cơ quan kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật này và Luật kiểm toán độc lập.

– Kiểm toán viên là một kế toán viên có trình độ được chỉ định để xác minh tính chính xác của các tài khoản và báo cáo tài chính mà  công ty đưa ra. Trên cơ sở đó, nó chuẩn bị một  báo cáo độc lập (cho cơ quan bổ nhiệm, cổ đông) về việc liệu các tài khoản có phản ánh chính xác hoạt động của công ty hay không.

Kiểm toán viên hành nghề là kiểm toán viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận được quy định tại Điều 21 Luật Chứng khoán  2019 như sau:

– Ủy ban Chứng khoán Quốc gia xem xét, phê duyệt và công bố danh sách tổ chức kiểm toán và danh sách kiểm toán viên hành nghề được phép thực hiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

– Các đơn vị có lợi ích đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán và công ty quản lý, người quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán.

– Cơ quan giám sát có thẩm quyền giám sát đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật Giám sát độc lập và có các nghĩa vụ sau:

a) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi tên, địa chỉ trụ sở đăng ký, địa bàn hành nghề, danh sách kiểm toán viên hành nghề hoặc thay đổi dẫn đến không còn đủ điều kiện  chấp thuận kiểm toán;

b) Giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong ngành chứng khoán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia;

c) Sau khi phát hành báo cáo kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, trường hợp phát hiện đơn vị được kiểm toán có những sai phạm trọng yếu do không tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì tổ chức kiểm toán được chấp thuận phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

d) Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Quy định về nghĩa vụ của tổ chức phát hành, tổ chức kiểm toán, tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 23 Luật chứng khoán năm 2019 quy định:

“Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

  1. Tổ chức phát hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
  2. Tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán và bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xác nhận hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.”

Quy định về nghĩa vụ của tổ chức phát hành, tổ chức kiểm toán, tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

3. Quy định nghĩa vụ của tổ chức phát hành

Tổ chức phát hành là tổ chức  chào bán và phát hành chứng khoán. Nghĩa vụ của tổ chức phát hành theo quy định tại Điều 29 Luật Chứng khoán  2019 bao gồm:

– Tổ chức phát hành đã  chào bán  cổ phiếu ra công chúng thành công và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32  Luật Chứng khoán không phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1. Điều 33  Luật Chứng khoán đối với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia.

– Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

– Tổ chức phát hành hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng phải tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

[1]: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nghĩa vụ của tổ chức phát hành, tổ chức kiểm toán, tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook