Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023 (Phần 5)

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
1. Khái niệm của công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 99/2020/TT-BTC quy định về khái niệm của công ty quản lý quỹ như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Có thể hiểu cách khác công ty quản lý quỹ là một loại hình doanh nghiệp trung gian tài chính và chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung gian và dài hạn của công chúng.

– Công ty quản lý quỹ có hai đặc điểm chính như sau:

+ Công ty quản lý quỹ phải là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tuân theo pháp luật chứng khoán;

+ Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ riêng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

2. Quy định nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ được yêu cầu đảm bảo những điều sau đây:

– Việc tách trụ sở chính và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khỏi các tổ chức khác. Nếu công ty sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của công ty mẹ, công ty con hoặc thực thể liên quan, công ty phải thực hiện các cơ chế phân cấp và bảo mật. Điều này sẽ đảm bảo rằng các bộ phận liên quan của công ty mẹ, công ty con hoặc tổ chức không có quyền truy cập vào hệ thống máy tính hoặc cơ sở dữ liệu của công ty.

– Việc tách biệt cơ sở vật chất, nhân sự và cơ sở dữ liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh có thể dẫn đến xung đột lợi ích trong công ty. Điều này bao gồm việc tách các hoạt động như quản lý ủy thác, nghiên cứu, phân tích đầu tư, thực hiện đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán. Hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu nên được phân bổ cho từng cá nhân hoặc bộ phận phù hợp với vai trò tương ứng của họ, phù hợp với các quy định của kiểm soát nội bộ.

– Việc phân tách cơ sở vật chất, nhân sự và cơ sở dữ liệu giữa hoạt động đầu tư tài chính của công ty và hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Trong hoạt động đầu tư tài chính sử dụng vốn chủ sở hữu, công ty quản lý các quỹ bảo đảm của mình bằng cách tuân thủ các hướng dẫn sau:

– Hoạt động đầu tư tài chính phải được thực hiện bằng cách sử dụng vốn chủ sở hữu và không vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào.

– Công ty nên hạn chế đầu tư vào chứng khoán phái sinh bằng cách sử dụng vốn của chính mình, vốn vay hoặc các quỹ huy động hợp pháp khác.

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

– Không được cho vay, chuyển nhượng vốn của công ty cho tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức, trừ trường hợp tiền gửi được thực hiện tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật ngân hàng, hoặc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu kho bạc, trái phiếu niêm yết phát hành theo quy định của pháp luật.

– Hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa công ty với những người có liên quan của công ty chỉ được thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Được sử dụng các nguồn vốn huy động hợp pháp, kể cả vốn vay, để đầu tư làm trụ sở công ty. Trường hợp không sử dụng hết trụ sở, công ty quản lý quỹ được cho thuê lại;

– Trách nhiệm báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh, chi nhánh và sự thay đổi giá trị của các khoản đầu tư này, cũng như thoái vốn, thuộc về công ty quản lý quỹ. Báo cáo này phải được nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành đầu tư, theo mẫu quy định tại Phụ lục X đính kèm Thông tư này.

– Công ty quản lý quỹ, ngoại trừ các quỹ và công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý, được phép đầu tư không quá 5% số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành của công ty chứng khoán đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

– Để tham gia đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, công ty quản lý quỹ phải có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giới hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các hoạt động này phải tuân thủ các quy định của (3), pháp luật đầu tư, pháp luật ngân hàng và các nguyên tắc sau đây.

– Theo quy định tại (4), công ty quản lý quỹ được phép đầu tư tối đa 20% vốn chủ sở hữu của mình theo báo cáo tài chính được kiểm toán cuối cùng hoặc báo cáo tài chính 6 tháng được kiểm toán cuối cùng, cũng như báo cáo tài chính hàng quý mới nhất.

Tuy nhiên, điều này không được vượt quá giới hạn được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. Các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của các công ty quản lý quỹ được giới hạn trong các công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

– Nếu danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ vượt quá giới hạn quy định do biến động giá thị trường hoặc thực hiện các quyền liên quan đến tài sản nắm giữ, công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết để tuân thủ giới hạn đầu tư quy định tại (4) trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày vượt quá giới hạn.

– Khi cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, công ty quản lý quỹ và nhà phân phối chứng chỉ quỹ phải tuân thủ các quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán điện tử.

Trong quá trình báo cáo quyền sở hữu và công bố thông tin về các giao dịch trên thị trường chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm:

– Công ty quản lý quỹ, cùng với các khách hàng ủy thác, có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc báo cáo quyền sở hữu và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán áp dụng cho cổ đông lớn của các công ty đại chúng, cũng như các nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng, người trong cuộc và các cá nhân có liên quan đến người trong cuộc.

– Nghĩa vụ báo cáo quyền sở hữu và công bố thông tin phát sinh khi:

+ Số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ thuộc sở hữu của công ty quản lý quỹ và khách hàng ủy thác của nó đạt từ 5% trở lên trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, hoặc đạt 5% trở lên trên tổng số chứng chỉ quỹ của một quỹ đóng, không bao gồm khách hàng ủy thác là quỹ giao dịch trao đổi.

+ Công ty quản lý quỹ thuộc loại cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật, trừ các hoạt động hoán đổi quỹ giao dịch và hoạt động tái cấu trúc danh mục đầu tư định kỳ của chỉ số tham chiếu.

+ Nghĩa vụ báo cáo quyền sở hữu, công bố thông tin, phương thức, thời gian công bố thông tin, hình thức báo cáo quyền sở hữu, công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

– Công ty quản lý quỹ phải thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến việc báo cáo quyền sở hữu và tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong trường hợp khách hàng ủy thác danh mục đầu tư nhân danh chủ sở hữu tài sản, khách hàng ủy thác có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ báo cáo quyền sở hữu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm tổ chức hàng năm các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên của mình, cử người hành nghề chứng khoán đến các buổi đào tạo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức (nếu có) và đảm bảo rằng nhân viên luôn cập nhật các kỹ năng, chuyên môn, năng lực chuyên môn và kiến thức về pháp luật. Thông tin liên quan đến các hoạt động này của công ty phải được đưa vào báo cáo hoạt động hàng năm nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty quản lý quỹ phải cập nhật kịp thời và đầy đủ mọi thay đổi trong tổ chức và hoạt động của mình vào cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook