Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023 (Phần 2)

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
1. Khái niệm của công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 99/2020/TT-BTC quy định về khái niệm của công ty quản lý quỹ như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Có thể hiểu cách khác công ty quản lý quỹ là một loại hình doanh nghiệp trung gian tài chính và chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung gian và dài hạn của công chúng.

– Công ty quản lý quỹ có hai đặc điểm chính như sau:

+ Công ty quản lý quỹ phải là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tuân theo pháp luật chứng khoán;

+ Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ riêng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

2. Quy định nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Điều 10 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ gồm:

Công ty bắt buộc phải thiết lập một quy trình có hệ thống để phân bổ các lệnh giao dịch, đảm bảo phân phối tài sản công bằng và công bằng khi thực hiện giao dịch cho cả khách hàng ủy thác và chính công ty.

Quy trình phân bổ tài sản phải phác thảo các nguyên tắc thực hiện, phương pháp xác định giá và khối lượng tài sản được phân bổ cho từng khách hàng ủy thác, với mục đích phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của từng khách hàng.

Quy trình phân bổ lệnh giao dịch và phân phối tài sản này phải được cung cấp cho khách hàng ủy thác, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát và áp dụng thống nhất.

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp công ty quản lý quỹ mua hoặc bán cùng một loại tài sản cho nhiều khách hàng ủy thác và cho chính công ty trong vòng một ngày, việc phân bổ tài sản và giao dịch phải tuân theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Ưu tiên hàng đầu là phân bổ tài sản giao dịch cho khách hàng tin tưởng. Việc phân phối tài sản giữa các khách hàng ủy thác phải công bằng, tuân thủ quy trình phân bổ tài sản đã thiết lập. Trong quản lý danh mục đầu tư, khi khách hàng ủy thác không chỉ định giá giao dịch và tài sản được mua hoặc bán ở các mức giá khác nhau, công ty quản lý quỹ phải sử dụng giá trung bình có trọng số để phân bổ tài sản.

Ngược lại, nếu khách hàng ủy thác chỉ định giá giao dịch, công ty quản lý quỹ sẽ phân bổ tài sản theo giá chỉ định của khách hàng.

– Việc phân bổ giao dịch cho chính công ty sẽ chỉ xảy ra khi tất cả các lệnh giao dịch cho khách hàng ủy thác đã được thực hiện đầy đủ. Nếu công ty quản lý quỹ sở hữu thông tin nội bộ hoặc nhận thức được rằng việc thực hiện lệnh giao dịch ủy thác có thể có tác động đáng kể đến giá của một loại tài sản cụ thể, công ty có thể chọn không giao dịch cùng một loại tài sản hoặc tiết lộ giao dịch cho bên thứ ba.

– Việc phân bổ tài sản phải được thông báo kịp thời cho ngân hàng lưu ký và ngân hàng giám sát để thực hiện cùng ngày giao dịch.

  1. Khi tiến hành giao dịch tài sản thay mặt cho khách hàng ủy thác, công ty quản lý quỹ phòng hộ phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

– (1) Đối với quỹ công và công ty đầu tư chứng khoán công: + Tổng giá trị giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua môi giới công ty chứng khoán trong vòng một năm không được vượt quá 50% tổng giá trị giao dịch chứng khoán do quỹ công hoặc công ty đầu tư chứng khoán công thực hiện trong cùng năm.

+ Giá trị giao dịch chứng khoán trong năm thông qua môi giới của công ty chứng khoán là người có liên quan của công ty quản lý quỹ không được vượt quá 20% tổng giá trị giao dịch chứng khoán trong năm của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

Quy định tại điểm này không áp dụng đối với: quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có thời gian hoạt động chưa đủ 06 tháng tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, Giấy phép thành lập và hoạt động đến hết năm mà quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đó được thành lập; Quỹ mở trái phiếu có tổng giá trị giao dịch trong năm thấp hơn 300 tỷ đồng;

Đối với các khách hàng ủy thác khác, việc tuân thủ các quy định nêu tại (1) là bắt buộc đối với công ty quản lý quỹ, trừ khi công ty đã cung cấp thông tin đầy đủ về lợi ích của công ty quản lý quỹ với công ty chứng khoán và khách hàng ủy thác đã đồng ý bằng văn bản, do đó miễn áp dụng quy định nói trên.

Trong lĩnh vực hoạt động quản lý quỹ và đại lý chuyển nhượng, công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm đảm bảo những điều sau đây:

– Thực hiện tính giá trị tài sản ròng của danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác, giá trị tài sản ròng của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, giá trị tài sản ròng trên giấy chứng nhận quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán và các hoạt động quản lý quỹ khác, tuân thủ các quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ quỹ, Điều lệ Công ty đầu tư chứng khoán và hợp đồng ủy thác đầu tư.

– Biên soạn, duy trì, cập nhật kịp thời và quản lý chính xác sổ đăng ký nhà đầu tư và sổ đăng ký cổ đông. Nội dung của các sổ đăng ký nói trên được thực hiện theo các quy định thích hợp được quy định trong pháp luật điều chỉnh các quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ Quỹ và Điều lệ của Công ty Đầu tư Chứng khoán.

– Công ty quản lý quỹ có thẩm quyền tham gia hoạt động quản lý quỹ, đại lý chuyển nhượng, tuân theo các quy định quy định tại Điều 12 Thông tư này và các quy định quy định trong Điều lệ Quỹ và Điều lệ Công ty Đầu tư Chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook