Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023 (Phần 1)

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
1. Khái niệm của công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 99/2020/TT-BTC quy định về khái niệm của công ty quản lý quỹ như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Có thể hiểu cách khác công ty quản lý quỹ là một loại hình doanh nghiệp trung gian tài chính và chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung gian và dài hạn của công chúng.

– Công ty quản lý quỹ có hai đặc điểm chính như sau:

+ Công ty quản lý quỹ phải là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tuân theo pháp luật chứng khoán;

+ Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ riêng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

2. Quy định nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 10 Thông tư số 99/2020/TT-BTC quy định về nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ như sau:

Quy trình quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quy trình quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán và các thủ tục chuyên môn khác phải được công ty quản lý quỹ ban hành phù hợp với hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty,

thủ tục kiểm soát nội bộ, hướng dẫn định giá, thủ tục điều kiện, thủ tục triệu tập, thủ tục tiến hành họp, quyết định phê duyệt tại Đại hội nhà đầu tư và Đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán. Hơn nữa, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp nên được chi tiết cho từng vị trí công việc.

Quy trình quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bắt buộc phải bao gồm các quy định cụ thể về nguyên tắc và phương pháp sử dụng chứng khoán phái sinh để phòng ngừa rủi ro khi khách hàng ủy thác đầu tư vào chứng khoán đó.

Tương tự, thủ tục quản lý danh mục chứng khoán phải có các quy định cụ thể về nguyên tắc và phương pháp sử dụng chứng khoán phái sinh để bảo hiểm rủi ro cho các chứng khoán cơ sở do khách hàng ủy thác nắm giữ. Các quy trình thực hiện này được áp dụng thống nhất trong hoạt động của công ty.

Công ty quản lý quỹ được yêu cầu tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo rằng các hành động là tự nguyện, công bằng, trung thực và vì lợi ích tốt nhất của khách hàng được ủy thác. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp là một điều khoản bắt buộc của hợp đồng lao động giữa công ty và nhân viên.

Theo mô hình tổ chức, quy mô hoạt động của công ty, các loại quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và khách hàng ủy thác do công ty quản lý, công ty quản lý quỹ phải thiết lập hệ thống quản lý rủi ro và ban hành các chiến lược, chính sách và thủ tục quản lý rủi ro.

Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Các hệ thống, chiến lược, chính sách và quy trình quản lý rủi ro này được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế, có tính đến điều kiện thị trường Việt Nam và tuân theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khi quản lý tài sản ủy thác, công ty quản lý quỹ phải đảm bảo rằng việc đầu tư các tài sản này được thực hiện theo quy định của pháp luật, theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và hợp đồng ủy thác đầu tư.

– Thực hiện thỏa thuận lưu ký hoặc hợp đồng giám sát với ngân hàng giám sát đối với quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán cá nhân và danh mục ủy thác; thực hiện hợp đồng giám sát với ngân hàng giám sát đối với quỹ công và công ty đầu tư chứng khoán công.

– Thực hiện việc lưu ký toàn bộ tài sản phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam, bảo đảm việc ghi chép toàn diện, kịp thời, chính xác dữ liệu quyền sở hữu và gửi bản gốc các văn bản pháp luật xác nhận quyền sở hữu tài sản tại các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát.

+ Trường hợp đầu tư tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng ủy thác: Công ty quản lý quỹ chỉ được phép gửi tiền tại các tổ chức tín dụng đã được khách hàng ủy thác chấp thuận;

bắt buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng tiền gửi và tài khoản tiền gửi cho ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát để theo dõi số dư tài khoản tiền gửi và giá trị hợp đồng tiền gửi với tổ chức tín dụng tiếp nhận; bản sao bản gốc của hợp đồng tiền gửi phải được lưu trữ và cung cấp cho ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát theo yêu cầu.

+ Trong trường hợp đầu tư vốn góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phiếu chưa niêm yết, giao dịch chưa đăng ký, trái phiếu chưa niêm yết cho khách hàng ủy thác:

Công ty quản lý quỹ phải giữ lại bản gốc hoặc bản sao hợp đồng giao dịch, chứng từ giao dịch hoặc bản gốc sổ đăng ký cổ đông hoặc sổ đăng ký thành viên hoặc tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát; điều này là cần thiết để tổ chức này theo dõi định kỳ tổ chức nhận vốn đầu tư.

– Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài khoản của khách hàng ủy thác tại công ty đảm bảo nguyên tắc quản lý độc lập và phân tách tài sản cho từng khách hàng ủy thác; tách tài sản ủy thác khỏi tài sản của công ty; lưu trữ đầy đủ và kịp thời sổ kế toán, tài liệu giao dịch, tài liệu liên quan đến giao dịch và quyền sở hữu tài sản của khách hàng ủy thác; tổng hợp đầy đủ, chính xác và kịp thời về tài sản của từng khách hàng được ủy thác và địa điểm lưu giữ tài sản đó.

– Thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của khách hàng ủy thác trên hệ thống tài khoản khách hàng ủy thác quản lý tại công ty, hệ thống lưu ký tài sản của khách hàng ủy thác tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát với các tổ chức phát hành, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức nhận tiền gửi.

Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế để ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản ủy thác;

– Phân công tối thiểu 02 người điều hành quỹ để quản lý, điều hành hoạt động đầu tư của mỗi quỹ đầu tư chứng khoán, mỗi công ty đầu tư chứng khoán. Người điều hành quỹ phải có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài sản và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro, người điều hành quỹ phải có thêm chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Thông tin về trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm quản lý tài sản của người điều hành quỹ phải được công khai tại Bản cáo bạch.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về nghĩa vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook