Quy định về ngân hàng thanh toán năm 2023

Xe ô tô phục vụ công tác của các hội quần chúng

Quy định về ngân hàng thanh toán

Quy định về ngân hàng thanh toán
Việc thanh toán chuyển nhượng chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thanh toán tiền tại ngân hàng thanh toán được thực hiện theo nghĩa vụ thanh toán chứng khoán, tiền theo quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Ngân hàng thanh toán được quy định tại ĐIều 69 Luật chứng khoán năm 2019 và được hướng dẫn bởi Mục 3 Chương IV Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

1. Tiêu chí lựa chọn ngân hàng thanh toán, quyền và nghĩa vụ của ngân hàng thanh toán

Ngân hàng thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Quy định về ngân hàng thanh toán

1.1. Tiêu chí lựa chọn ngân hàng thanh toán

Quá trình này liên quan đến việc tuân thủ các quy định và tiêu chí cụ thể do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt ra, nơi chọn một ngân hàng thương mại đóng vai trò là ngân hàng thanh toán trong một số điều kiện nhất định.

Thứ nhất, ngân hàng thương mại được lựa chọn phải có giấy phép hợp lệ để thành lập và hoạt động trong phạm vi thẩm quyền của Việt Nam, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, cần duy trì vốn điều lệ vượt quá 10.000 tỷ đồng, thể hiện sự ổn định và vững chắc về tài chính. Hơn nữa, ngân hàng phải thể hiện lợi nhuận trong các hoạt động kinh doanh của mình trong hai năm qua, cho thấy khả năng xử lý các giao dịch tài chính hiệu quả.

Ngân hàng cũng có nghĩa vụ đáp ứng tỷ lệ bảo đảm vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật ngân hàng, đảm bảo bảo vệ tài sản và lợi ích tài chính.

Hơn nữa, ngân hàng thương mại được chỉ định có một hệ thống cơ sở và kỹ thuật được thiết lập tốt để đảm bảo việc thực hiện thanh toán giao dịch liền mạch và tạo điều kiện tích hợp liền mạch với hệ thống của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, phải duy trì một hệ thống thanh toán và thanh toán bù trừ được kết nối với hệ thống của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo sự suôn sẻ của các giao dịch tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.

Ngân hàng cũng được yêu cầu duy trì một hệ thống toàn diện về phương tiện, kỹ thuật lưu trữ thông tin thanh toán giao dịch trong thời hạn tối thiểu 10 năm và phải chuẩn bị kịp thời cung cấp thông tin này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong vòng 48 giờ theo yêu cầu.

Quy định về ngân hàng thanh toán

1.2. Ngân hàng thanh toán có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Ngân hàng thương mại được chọn là ngân hàng thanh toán phải tách thanh toán cho hoạt động kinh doanh chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán với các hoạt động thanh toán khác của mình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngân hàng cũng bắt buộc phải tuân thủ chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tài chính của mình.

Hơn nữa, ngân hàng thương mại được yêu cầu duy trì các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều, do đó đảm bảo tiếp tục tuân thủ các tiêu chí đã thiết lập.

Khoản 2 Điều 166 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định cụ thể nghĩa vụ của ngân hàng thanh toán, theo đó:

“Điều 166. Quy định chung về ngân hàng thanh toán

Nghĩa vụ của ngân hàng thương mại làm ngân hàng thanh toán, bao gồm:

a) Duy trì điều kiện làm ngân hàng thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Chứng khoán;

b) Thực hiện cho thành viên bù trừ vay để hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán;

c) Bồi thường cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên bù trừ các chi phí và thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoạt động thanh toán tiền giao dịch chứng khoán theo đúng quy định do lỗi của ngân hàng thanh toán;

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, bất thường hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin về hoạt động của ngân hàng trong việc duy trì điều kiện làm ngân hàng thanh toán;

đ) Thực hiện công bố thông tin và các nghĩa vụ khác theo quy định phát luật.”

2. Kiểm tra, giám sát định kỳ ngân hàng thanh toán

– Ngân hàng thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại theo quy định tại Điều 69 Luật Chứng khoán.

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra, giám sát định kỳ, bất thường việc duy trì các điều kiện và thực hiện các nghĩa vụ của ngân hàng thương mại là ngân hàng thanh toán.

Trường hợp ngân hàng không duy trì được điều kiện làm ngân hàng thanh toán hoặc không khôi phục được điều kiện làm ngân hàng thanh toán theo thời hạn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định hoặc ngân hàng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của ngân hàng thanh toán hoặc các trường hợp khác để đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền lựa chọn ngân hàng thanh toán khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 69 Luật Chứng khoán.

Ngân hàng thanh toán chịu trách nhiệm cho hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán và hoàn tất các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán đối với khách hàng cho đến khi có ngân hàng thanh toán thay thế.

– Việc chuyển chức năng thanh toán giao dịch chứng khoán từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký làm ngân hàng thanh toán

Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký làm ngân hàng thanh toán tại Mục 3 Chương IV Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

3.1. Hồ sơ đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mại

Hồ sơ gồm các giấy tờ theo Điều 167 Nghị định 155/2020/NĐ-CP như sau:

– Giấy đăng ký làm ngân hàng thanh toán theo Mẫu số 51 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

– Bản cung cấp thông tin về ngân hàng, trong đó nêu rõ khả năng đáp ứng các điều kiện tại Điều 69 Luật Chứng khoán.

– Quyết định thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại.

Ngân hàng được yêu cầu cung cấp văn bản cam kết nêu rõ việc thiết lập hệ thống, cơ chế quản lý tài khoản và tiền gửi ký quỹ, cũng như cung cấp thông tin kịp thời và toàn diện về tiền gửi ký quỹ và tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tài liệu cam kết này đóng vai trò là sự đảm bảo chính thức về cam kết của ngân hàng trong việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc quản lý các giao dịch tài chính và cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý có liên quan.

3.2 Trình tự, thủ tục chấp thuận ngân hàng thương mại làm ngân hàng thanh toán

Điều 168 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có quy định:

“Điều 168. Trình tự, thủ tục chấp thuận ngân hàng thương mại làm ngân hàng thanh toán

  1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được lựa chọn các ngân hàng thương mại làm ngân hàng thanh toán để cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
  2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định chấp thuận đăng ký làm ngân hàng thanh toán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về ngân hàng thanh toán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook