Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 (Phần 3)

Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Người lao động đang hưởng trợ cấp tuất một lần cho thân nhân (đồng thời thân nhân của người lao động này cũng thuộc một trong các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất một lần) theo quy định của pháp luật thì được hưởng trợ cấp tuất một lần. trợ cấp tuất một lần nhất định không được nhận hai lần đối với mỗi người lao động và mỗi thân nhân. Vậy chế độ tuất một lần đối với thân nhân của người lao động tham gia BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?

Mục lục bài viết

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết

Theo Khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, trợ cấp tuất một lần cho thân nhân của người lao động đang hưởng lương hưu mà chết được tính theo thời gian đã được hưởng lương hưu:

a. Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng

Trong trường hợp người đang hưởng lương hưu chết trong 02 tháng đầu nghỉ hưu, ta có công thức tính mức hưởng trợ cấp tuất một lần như sau:

Mức trợ cấp tuất một lần = 48 x tháng lương hưu đang hưởng

Trong đó: Tháng lương hưu đang hưởng được xác định là lương hưu tại thời điểm người hưởng lương hưu chết

Ví dụ: Ông A chết vào tháng 05/2021. Tại thời điểm nghỉ hưu, ông A đang ở tháng đầu tiên nghỉ hưu và hưởng lương hưu. Lương hưu tháng 05 của ông A giả sử là 10.000.000 (Đồng). Suy ra mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân ông A là:

Mức trợ cấp tuất một lần = 48 x 10.000.000 = 480.000.000 (Đồng)

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

b. Nếu chết vào những tháng sau đó (sau 02 tháng đầu hưởng lương hưu), cứ mỗi tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu

Suy ra ta có công thức tính mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết:

Mức trợ cấp tuất một lần = 48 x tháng lương hưu đang hưởng – [(số tháng nghỉ hưu của người lao động – 2) x (0,5 x tháng lương hưu đang hưởng )]

Trong đó:

– Mức trợ cấp tuất một lần nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

– Mức lương cơ sở làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần được xác định từ tháng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội chết

– Tháng lương hưu đang hưởng được xác định là lương hưu tại thời điểm người hưởng lương hưu chết

Ví dụ: Ông B mất vào tháng 05/2021, tại thời điểm nghỉ hưu, ông B đang ở tháng thứ 10 nghỉ hưu và hưởng lương hưu. Lương hưu tháng 05 của ông B giả sử là 10.000.000 (Đồng). Suy ra mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân ông B là:

Mức trợ cấp tuất một lần = (48 x 10.000.000) – [8 x 0,5 x 10.000.000]

= 480.000.000 – 40.000.000 = 440.000.000 (Đồng)

Tuy nhiên mức trợ cấp tuất thấp nhất bằng 03 lần tháng lương đang hưởng của người lao động.

03 lần tháng lương đang hưởng của ông B là: 30.000.000 (Đồng)

Mà 440.000.000 > 30.000.000

Vậy, mức trợ cấp tuất một lần mà thân nhân ông B được hưởng là 440.000.000 Đồng.

3. Một số trường hợp cần được chú ý

3.1. Đối với người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ mà chết không có thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ mà chết không có thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (các điều kiện liên quan đến tuổi, mức suy giảm khả năng lao động của thân nhân người chết) thì được hưởng mức trợ cấp tuất một lần tương đương với mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người chết đang hưởng lương hưu.

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3.2. Đối với người lao động đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động dưới 61%; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Trong trường hợp này, Căn cứ vào Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, khi người lao động thuộc nhóm được nêu trên chết, thân nhân người lao động được hưởng mức trợ cấp tuất một lần bằng 03 tháng mức trợ cấp người lao động đang hưởng trước khi chết.

3.3. Đối với người lao động đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng khi chết mà không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất (về độ tuổi, mức suy giảm khả năng lao động của thân nhân)

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thân nhân người lao động (là thân nhân nhưng không đủ các điều kiện để hưởng trợ cấp tuất theo quy định, liên quan đến độ tuổi, mức suy giảm khả năng lao động) được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng 03 tháng trợ cấp người lao động hưởng trước khi chết.

3.4. Trường hợp tính trợ cấp tuất một lần đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 27 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các tháng lẻ được xác định như sau:

– Từ 01 tháng đến 06 tháng: nửa năm (0,5 năm)

– Từ 07 tháng đến 11 tháng: một năm (01 năm)

Trong trường hợp tính đến ngày 01/01/2014, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn từ 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook