Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện năm 2023 (Phần 1)

Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện
Căn cứ vào Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, việc tính mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được xác định như sau:

1. Đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì chết

Căn cứ vào quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, ta có công thức tính mức trợ cấp một lần như sau:

Mức trợ cấp tuất một lần = Mức trợ cấp tuất một lần cho các năm trước năm 2014 + Mức trợ cấp tuất một lần cho các năm từ năm 2014 trở đi

Trong đó:

1.1. Mức trợ cấp tuất một lần cho các năm trước năm 2014

Căn cứ vào Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, ta có công thức tính mức trợ cấp tuất một lần cho các năm trước năm 2014:

Mức trợ cấp tuất một lần cho các năm trước năm 2014 = Số năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 x (1,5 x Bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội)

Trong đó:

Bình quân tiền lương và thu nhập tháng được xác định như sau:

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

= [(Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc x Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) + Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện] / (Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc + Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện)

Trong đó:

Mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo 02 cách (dựa trên người lao động nhận lương theo chế độ lương do Nhà nước quy định hay chế độ lương do người sử dụng lao động quyết định).

Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là tổng thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được điều chỉnh, quy định tại Khoản 2 Điều 79 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ. Tức:

Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện = (Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh 1 +…+ Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh n)

Trong đó:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t = Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng bảo hiểm xã hội tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100% / Chỉ số giá tiêu dùng bình quân của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%

Với:

– t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh

– Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn 02 số lẻ và mức thấp nhất bằng 01 (một)

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

1.2. Quy định mức trợ cấp tuất một lần cho các năm từ năm 2014 trở đi

Căn cứ vào Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức trợ cấp tuất một lần cho các năm từ năm 2014 trở đi được tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp tuất một lần cho các năm từ năm 2014 trở đi = Số năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi x (2 x Bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội)

Trong đó:

– Bình quân lương và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội được xác định tương tự như mức bình quân lương và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội của các năm trước năm 2014.

– Mức trợ cấp tuất một lần thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

– Mức lương cơ sở làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần được xác định từ tháng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội chết

Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Ví dụ:

Người lao động A tham gia bảo hiểm xã hội 10 năm trước năm 2014, 05 năm kể từ năm 2014, trong đó có 12 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầu tiên, 3 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động A là 10.000.000 đồng. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong 03 năm của người lao động A là 8.000.000 đồng, 8.100.000 đồng và 8.200.000 đồng. Do đó:

Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện = 8.000.000 + 8.100.000 + 8.200.000 = 24.300.000 (đồng)

Mức lương trung bình và thu nhập hàng tháng làm căn cứ đóng góp an sinh xã hội

= [(10.000.000 x 144) +24.300.000] / (144 + 36) = 8.135.000 (đồng)

Trợ cấp tuất một lần cho các năm trước năm 2014 = 10 x 1,5 x 8.135.000 = 122.025.000 (đồng)

Trợ cấp tuất một lần cho các năm từ năm 2014 = 5 x (2 x 8.135.000) = 81.350.000 (đồng)

Trợ cấp tuất đơn thân A = 122.025.000 + 81.350.000 = 203.375.000 (đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook