Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát năm 2023 (Phần 2)

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 2)

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 2)
2. Quy định đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần từ ngày 01/01/2007 trở về sau

2.1. Hưởng trợ cấp một lần

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần phải đạt đủ các điều kiện sau để được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định lại:

– Mức suy giảm khả năng lao động tăng so với lần giám định trước

– Mức suy giảm khả năng lao động dưới 31%

Mức hưởng trợ cấp một lần

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mức trợ cấpmột lần được tính bằng hiệu số giữa tiền bồi thường tính theo mức suy giảm khả năng lao động mới và tiền bồi thường tính theo mức suy giảm khả năng lao động trước đó. Theo đó ta có công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = Mức hưởng trợ cấp theo suy giảm khả năng lao động khi giám định lại – Mức hưởng trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động khi giám định lần trước

= {(Mức lương cơ sở x 5) + [(Mức suy giảm khả năng lao động trong lần giám định lại – 5) x (mức lương cơ sở  x 0,5)]} – {(Mức lương cơ sở x 5) + [(Mức suy giảm khả năng lao động trong lần giám định trước – 5) x (mức lương cơ sở  x 0,5)]}

Trong đó:

– Mức lương cơ sở được xác định theo mức lương cơ sở tại thời điểm Hội đồng giám định Y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động của người lao động trong lần giám định lại (thời điểm hưởng chế độ)

– {(Mức lương cơ sở x 5) + [(Mức suy giảm khả năng lao động trong lần giám định lại – 5) x (mức lương cơ sở  x 0,5)] hay {(Mức lương cơ sở x 5) + [(Mức suy giảm khả năng lao động trong lần giám định trước – 5) x (mức lương cơ sở  x 0,5)] là công thức tính mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần theo mức suy giảm khả năng lao động, được quy định tại Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015.

Ví dụ: tại Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Ông C bị tai nạn lao động vào tháng 8/2013 với mức suy giảm 20% khả năng lao động. Tháng 10/2016, do vết thương tái phát, ông C được tái khám thì mức suy giảm khả năng lao động mới là 30%. Mức lương cơ sở của tháng có kết luận giám định của Hội đồng giám định y khoa là 1.210.000 đồng/tháng. Ông C được hưởng trợ cấp một lần như sau:

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = [(1.210.000 x 5) + (30 – 5) x (1.210.000 x 0,5)] – [(1.210.000 x 5) + (20 – 5) x (1.210.000 x 0,5)] = 6.050.000 (Đồng).

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 2)

2.2. Hưởng trợ cấp hằng tháng

Điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng

Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần phải đạt điều kiện sau để được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định lại: Mức suy giảm khả năng lao động của người lao động sau khi giám định lại là trên 31%.

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng

Cũng theo Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Mức trợ cấp hằng tháng của người lao động bao gồm 02 loại: Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động và Mức trợ cấp tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 2)

– Mức trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động được tính trên mức suy giảm khả năng lao động mới. Tức là tính theo công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động = (Mức lương cơ sở x 30%) + [(Mức suy giảm khả năng lao động mới của người lao động – 31) x (Mức lương cơ sở x 2%)]

Trong đó: Mức lương cơ sở của người lao động ở đây là mức lương cơ sở tại thời điểm người lao động bắt đầu hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi có kết luận giám định suy giảm khả năng lao động từ Hội đồng giám định Y khoa)

– Mức trợ cấp theo số năm đóng bảo hiểm xã hội được tính với số năm đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đã tính hưởng trợ cấp một lần trước đó. Theo đó, ta có công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng bảo hiểm xã hội = (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề x 0,5%) + [(Số năm người lao động đóng vào Quỹ – 01) x (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề x 0,3%)]

Trong đó:

– Số năm người lao động đóng vào Quỹ là năm đủ 12 tháng, bao gồm số năm đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đã tính hưởng trợ cấp một lần trước đó.

– Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề là tiền lương của tháng trước khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và được giám định lần đầu.

Ví dụ:  tại thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Ông P bị tai nạn lao động vào tháng 8/2016 với mức suy giảm 20% khả năng lao động.

Tính đến tháng liền kề trước khi bị tai nạn lao động, ông P có đủ 10 năm đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tiền lương, tiền công của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động là 3.500.000 đồng. Do vết thương tái phát, tháng 10/2018 anh P đi khám lại thì bị suy giảm thêm 32% khả năng lao động.

Giả sử mức lương cơ sở của tháng có kết luận giám định lại của Hội đồng giám định y khoa là 1.300.000 đồng/tháng. Ông P được hưởng trợ cấp hàng tháng được tính theo công thức sau:

– Mức bồi thường khi bị suy giảm khả năng lao động là:

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động = (1.300.000 x 30%) + (31 – 31) x (1.300.000 x 2%) = 416.000 (đồng)

– Mức tính hưởng theo số năm tham gia BHXH là:

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo số năm đóng BHXH = (3.500.000 x 0,5%) + [(10 – 1) x (3.500.000 x 0,3%)] = 112.000 (đồng)

Như vậy tổng số tiền trợ cấp hàng tháng của ông P là:

416.000 + 112.000 = 528.000 (đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát (Phần 2)

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook