Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023 (Phần 2)

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 01 năm

Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người tham gia bảo hiểm xã hội có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm (12 tháng) được tính bằng 22% của tổng các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội). Tức là:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = 22% x Tổng các thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội – Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong đó:

– Tổng các thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là tổng các thu nhập của các tháng mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian chưa tròn một năm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 01 năm tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. (Tức: 22% x Tổng các thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội < Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội)

–  Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức thu nhập bình quân của cả tháng mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội này được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng trong từng thời kỳ và bằng mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội hàng năm nhân với mức thu nhập tháng đã điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội. phí bảo hiểm được trả cho công ty của năm tương ứng.

Nói cách khác, mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội luôn thay đổi theo sự điều chỉnh của từng năm.

– Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp này có thể bao gồm cả số tiền nhà nước đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cách tính trợ cấp bảo hiểm xã hội của cá nhân bao gồm số tiền nhà nước đảm nhận để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, sau đó trừ đi số tiền nhà nước đảm nhận để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính như sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng i = 22% x Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i x Tỷ lệ hỗ trợ của Nhà nước tại tháng i

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ví dụ: Người lao động C đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 5 tháng trong năm 2021 làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần. Trong 05 tháng này, người lao động C được hưởng tiền lương tháng là 10.000.000 đồng. Giả sử mức thu nhập bình quân đóng BHXH của C cũng là 10.000.000 đồng thì số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện là 200.000 đồng. Có nguồn gốc từ:

Mức hưởng BHXH một lần = 22% x (10.000.000 x 5) = 3.300.000 (đồng)

3.300.000 < 20.000.000 VNĐ

Nên: Mức hưởng BHXH một lần của nhân viên C là 3.300.000 – 200.000 = 3.100.000 (đồng).

Một ví dụ khác tại Điều 6 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, như sau:

Ví dụ 15: Ông K ở Ví dụ 14, trong tổng số 9 năm 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội có 01 năm 3 tháng (15 tháng) tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng (giả định Nhà nước hỗ trợ dựa trên mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 700.000 đồng/tháng và tỷ lệ hỗ trợ đối với ông K là 10%). Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông K được tính như sau:

– Tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ cho ông K là:

(0,22 x 700.000 đồng/tháng x 10%) x 15 tháng = 231.000 đồng

– Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông K là:

82.500.000 đồng – 231.000 đồng = 82.269.000 đồng

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

3. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ

Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì:

– Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm (0,5 năm)

– Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là 01 năm

Trong trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm cả trước và sau ngày 01/01/2014 mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Ví dụ: Người lao động D đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 5 năm 7 tháng (từ tháng 01/2016) và có mức thu nhập bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động D là 10.000.000 đồng.

Người lao động D có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 05 năm 07 tháng được tính là 06 năm

Trợ cấp BHXH một lần của người lao động D = 6 x (2 x 10.000.000) = 120.000.000 đồng

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook