Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động đối với người lao động Việt Nam năm 2023

Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi ký hợp đồng lao động

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động đối với người lao động Việt Nam

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động đối với người lao động Việt Nam

1. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.1. Đối với người lao động là người làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

Đối với các nhóm đối tượng trên, người sử dụng lao động phải đóng vào 03 Quỹ là: Quỹ ốm đau và thai sản; Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quỹ hưu trí và tử tuất. Trong đó:

Mức đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản là: 3% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Mức đóng đã được hỗ trợ giảm cho doanh nghiệp trong thời điểm chịu tác động của dịch COVID-19:

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động không bao gồm trường hợp sử dụng lao động điều hành, công chức, viên chức viên chức, thành viên lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được hỗ trợ khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. quỹ với tỷ lệ: 0% quỹ lương của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội. Mức giá này được áp dụng từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022.

– Mức thù lao của người sử dụng lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, thành viên lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan Đảng, nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

+ Tỷ lệ đóng bình thường: 0,5% quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (theo điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2020/ND-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)

+ Mức đóng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thỏa mãn các điều kiện về tuân thủ pháp luật liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động và xu hướng giảm các vụ tai nạn lao động: 0,3% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (theo Điểm b Khoản 1 Điều 4, Điều 5 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ).

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động đối với người lao động Việt Nam

Mức đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất:

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất là: 14% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

1.2. Đối với người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí

Đối với nhóm đối tượng người lao động này, người sử dụng lao động phải đóng vào 02 Quỹ: Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Quỹ hưu trí và tử tuất

– Mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Giống với trường hợp trên (0% hoặc 0,5% hoặc 0,3% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động)

– Mức đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất: 22% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động

1.3. Đối với người lao động là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động này 14% mức lương cơ sở (vào Quỹ hưu trí và tử tuất), theo Khoản 3 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Mà mức lương cơ sở của năm 2021 là 1.490.000 Đồng. Suy ra mức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động là 208.600 Đồng.

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động đối với người lao động Việt Nam

2. Quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động hằng tháng là: 1% Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của tất cả người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.

Trong đó:

– Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động bao gồm tiền lương theo công việc, chức danh; phụ cấp lương; các khoản bổ sung khác. Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tương đương Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

– Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu cao hơn 20 lần mức lương cơ sở (đối với người lao động theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc 20 lần mức lương tối thiểu vùng (đối với người lao động không đủ điều kiện). ). để hưởng bảo hiểm thất nghiệp).

Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp thực tế bằng 20 lần mức lương cơ sở (đối với người lao động theo hệ thống tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc 20 lần mức lương SMIC khu vực (đối với người lao động theo mức lương do người sử dụng lao động quyết định). )

Ví dụ: Tiền lương tháng của người lao động A làm việc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là 50.000.000 đồng, trên 29.800.000 đồng (gấp 20 lần mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng) vào tháng 6 năm 2021, là mức lương làm căn cứ tính lương. đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động A là 29.800.000 đồng.

Như vậy, đối với người sử dụng lao động có người lao động là người Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chung năm 2021 là 18% quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (trừ một số trường hợp đặc biệt). trường hợp không được đóng vào quỹ tai nạn, bệnh nghề nghiệp).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động đối với người lao động Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook