Quy định về mẫu biểu quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023

chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Quy định về mẫu biểu quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước dự kiến ​​và thực hiện vào một  thời điểm nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý các nhiệm vụ, công việc của ngân sách nhà nước quyết định. Khi thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước có thể xảy ra tình trạng tạm thời thiếu vốn ngân sách nhà nước.

Vậy mẫu biểu quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Quy định về mẫu biểu quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Mẫu biểu quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước quy định tại Điều 30 Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cụ thể như sau:

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định và theo mẫu biểu số 58 đến mẫu biểu số 70 phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016.

Cơ quan trực tiếp quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cấp có thẩm quyền quyết định thành  lập  để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu và nhiệm vụ chi của quỹ.

Các cơ quan trực tiếp quản lý Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, theo quy định của chính phủ, kết luận thu và chi tài chính của Quỹ như sau: Kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm tới, tổng kết năm và quyết toán thu, chi quỹ trình Chính phủ báo cáo Quốc hội cùng với dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Cơ quan quản lý quỹ do địa phương quản lý báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm tiếp theo, quyết toán cân đối tài chính, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân HĐND cấp tỉnh với dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

Quy định về mẫu biểu quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Đơn vị dự toán cấp I

Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách.

Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi quyết toán về Bộ Tài chính 02 bản (trong đó gửi về Kho bạc Nhà nước 01 bản) và Kiểm toán Nhà nước 01 bản. Đối với báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước, gửi bằng files dữ liệu điện tử định dạng excel về địa chỉ email: tqtns@mof.gov.vn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu gửi file dữ liệu điện tử.

Sở Tài chính

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lập báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách và báo cáo thu ngân sách nhà nước;

Thu, chi ngân sách địa phương hằng năm theo mẫu biểu số 58 đến mẫu biểu số 70 phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gửi về Bộ Tài chính 02 bản (trong đó gửi về Kho bạc Nhà nước 01 bản) và Kiểm toán Nhà nước 01 bản;

Đồng thời, gửi files dữ liệu điện tử nội dung quy định tại khoản này và số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo Mục lục Ngân sách nhà nước về Bộ Tài chính theo địa chỉ email: tqtns@mof.gov.vn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu gửi file dữ liệu điện tử.

Quy định về mẫu biểu quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Thời hạn gửi quyết toán ngân sách nhà nước

Thời hạn gửi quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của các đơn vị dự toán cấp I cho cơ quan tài chính cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp dưới cho cơ quan tài chính cấp trên thực hiện theo quy định tại Điều 69 và Điều 70 Luật ngân sách nhà nước 2015 và Điều 44 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp quá thời hạn quy định, mà cơ quan tài chính chưa nhận được báo cáo quyết toán ngân sách, thì cơ quan tài chính tạm đình chỉ cấp kinh phí theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 3 Điều 17 của Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016.

Cùng với việc báo cáo định kỳ hằng năm theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước quy định về báo cáo chi vốn đầu tư phát triển của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp tình hình sử dụng kinh phí và kết quả xử lý các loại số dư theo các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016.

Thời hạn Kho bạc Nhà nước gửi các báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm sau (đối với ngân sách cấp xã, ngân sách cấp huyện), trước ngày 01 tháng 4 năm sau (đối với ngân sách cấp tỉnh, ngân sách trung ương).

Sau khi Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách, chậm nhất là 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp dưới gửi cơ quan tài chính cấp trên nghị quyết của Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách.

Trường hợp quyết toán được Hội đồng nhân dân phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán của Ủy ban nhân dân đã gửi, cơ quan tài chính phải trình Ủy ban nhân dân gửi báo cáo bổ sung phần có thay đổi so với báo cáo đã gửi cơ quan tài chính cấp trên.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mẫu biểu quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook