Quy định về liên kết các trường đại học thành đại học năm 2023

Đương sự trong vụ án hành chính bao gồm những ai?

Quy định về liên kết các trường đại học thành đại học

Quy định về liên kết các trường đại học thành đại học
Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về Đại học quốc gia. Nghị định này áp dụng đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Đại học quốc gia), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của Đại học quốc gia.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Quy định về liên kết các trường đại học thành đại học

Khái niệm trường đại học và đại học

Căn cứ Điều 4 của Luật Giáo dục đại học đã giải thích các khái niệm về đại học và trường đại học như sau:

– Trước hết, cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ giảng dạy trình độ học vấn cao, hoạt động khoa học, kỹ thuật và phục vụ cộng đồng.

– Trường đại học là cơ sở giáo dục đại học thực hiện giảng dạy và nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, được tổ chức theo quy định của Luật này. Các đơn vị cấu thành trường đại học thống nhất về mục tiêu, sứ mệnh và nhiệm vụ chung. Các đơn vị thành viên là các trường đại học, viện nghiên cứu có tư cách pháp nhân do Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức và quản lý phải được tự chủ dựa trên luật pháp và các quy định liên quan đến tổ chức và quản lý của trường đại học.

– Trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) là cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động giáo dục và nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, được tổ chức theo quy định của Luật giáo dục đại học.

Ví dụ: Đại học Quốc gia Hà Nội hiện là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; có các đơn vị thành viên là trường đại học và viện nghiên cứu khoa học như là: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Tài nguyên và Môi trường,…

Liên kết các trường đại học thành đại học

Điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học

– Có ít nhất 3 trường đại học công lập hoặc tư thục cùng loại hình liên kết với nhau thành trường đại học hoặc có ít nhất 3 trường đại học là trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động phi lợi nhuận trực thuộc trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm các điều kiện hoạt động.

Cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học được chủ đầu tư cam kết hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận được ghi trong quyết định cho phép thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học; hoạt động phi lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi nhuận; phần lợi nhuận tích lũy hàng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học.

– Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung; các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản; các nội dung khác (nếu có).

– Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại mỗi trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Hồ sơ liên kết các trường đại học thành đại học

Hồ sơ liên kết các trường đại học thành đại học bao gồm các nội dung sau đây:

– Tờ trình cùng đề nghị liên kết thành đại học của các trường đại học tham gia liên kết;

– Nghị quyết của các hội đồng trường về việc tham gia liên kết;

– Đề án liên kết thành đại học, trong đó nêu rõ sự cần thiết, những thay đổi về mục tiêu, sứ mạng của các trường tham gia liên kết; dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của đại học; các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành liên kết (nếu có).

Quy định về liên kết các trường đại học thành đại học

Quy trình xử lý hồ sơ liên kết các trường đại học thành đại học

– Trường đại học đại diện các trường tham gia liên kết gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện kèm theo bản mềm đến Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua dịch vụ công trực tuyến thuộc cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx)

– Trong thời hạn 45 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

– Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo đúng quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo cho các trường đại học và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, nếu tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học được thành lập theo hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên ký kết nước ngoài thì sẽ thực hiện theo quy định của hiệp định; nếu hiệp định đã được ký kết không quy định thì thực hiện theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về liên kết các trường đại học thành đại học

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook