Quy định về làm việc chưa đủ tháng vẫn có thể có ngày nghỉ phép năm 2021

Quy định về làm việc chưa đủ tháng vẫn có thể có ngày nghỉ phép năm 2021

Ngày 01/02/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (ban hành ngày 14/12/2020) quy định chi tiết và hướng dẫn về điều kiện lao động, quan hệ lao động.

Theo đó, khoản 2 Điều 66 Nghị định này nêu rõ:

“Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.”

Như vậy, nếu người lao động làm việc chưa đủ tháng nhưng có tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương chiếm tỷ lệ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

Trong đó, ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động là ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Đồng thời, khoản 1 Điều 66 Nghị định này cũng hướng dẫn cách tính ngày nghỉ hằng năm trong trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm = [Số ngày nghỉ hằng năm + số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có)] : 12 tháng x số tháng làm việc thực tế trong năm.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook