Quy định về kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử năm 2023

Quy định về trích đo địa chính thửa đất năm 2023

Quy định về kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Quy định về kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Hoạt động xuất bản trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao nâng cao tinh thần dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam,

Mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế – xã hội, đấu tranh với mọi tư tưởng và hành vi làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên Tổ Quốc Việt Nam.

Trên cơ sở này, pháp luật bảo đảm quyền phân phối tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan.

Quy định về kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Khái quát chung

Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây: Sách in; Sách chữ nổi; Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; Các loại lịch; Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Hoạt động xuất bản trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao nâng cao tinh thần dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam

Mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế – xã hội, đấu tranh với mọi tư tưởng và hành vi làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên Tổ Quốc Việt Nam.
Thẩm định là việc tổ chức, cá nhân chuyên môn xem xét, đánh giá và hình thành kết luận pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào đó. Đánh giá là hoạt động của chủ thể được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá theo những tiêu chí nhất định.

Quy định về kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Căn cứ theo Điều 47 Luật xuất bản 2012 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử phải:

Thứ nhất: Thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước đối với xuất bản phẩm điện tử;

Giám định là việc tổ chức, cá nhân chuyên môn xem xét, đánh giá và hình thành kết luận pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào đó. Đánh giá là hoạt động của chủ thể được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá theo những tiêu chí nhất định.

Việc tái bản diễn ra trên cơ sở các công trình, tài liệu đã xuất bản trước đó sẽ được nhà xuất bản in lại theo đúng phiên bản cũ hoặc có sửa chữa, bổ sung.

Như vậy, tác phẩm, tài liệu nhất định phải được thẩm định trước khi đăng lại.

Thứ hai:  Tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bởi được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử. Vì vậy, cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử phải tuân thủ các quy định pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, giao dịch điện tử các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook