Quy định về khái quát về Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam năm 2023 (Phần 2)

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động

Quy định về khái quát về Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Quy định về khái quát về Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Công ty Cổ phần Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, một tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp, chủ yếu thuộc sở hữu của Nhà nước với cổ phần trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Điều 54 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định Điều lệ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, ban hành, sửa đổi hoặc bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, với sự tham vấn của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều lệ của Công ty Cổ phần Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam bao gồm các quy định chính sau đây:

a) Xác định tên, địa chỉ trụ sở chính và chi nhánh;

b) Xác định mục tiêu, phạm vi hoạt động và dịch vụ được cung cấp;

c) Quy định cụ thể về vốn điều lệ và thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ, chuyển vốn;

d) Cung cấp tên, địa chỉ và các chi tiết cơ bản của cổ đông sáng lập, thành viên đóng góp hoặc chủ sở hữu.

đ) Phần vốn góp hoặc số cổ phần và giá trị vốn góp của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu;

e) Người đại diện theo pháp luật;

g) Cơ cấu tổ chức quản lý;

h) Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

i) Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, chủ sở hữu hoặc cổ đông;

k) Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);

l) Thể thức thông qua quyết định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

m) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

n) Chế độ kế toán, kiểm toán được áp dụng;

o) Việc thành lập các quỹ, cơ chế sử dụng quỹ; nguyên tắc sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ và chế độ tài chính khác;

p) Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

Quy định về khái quát về Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

3. Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

3.1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có các quyền sau đây:

a) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm ban hành các quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán cũng như các quy chế nghề nghiệp khác sau khi đã được phê duyệt.

Liên quan đến lưu ký chứng khoán, nó liên quan đến việc chấp nhận tiền gửi, bảo quản và chuyển nhượng chứng khoán cho khách hàng, cho phép họ thực hiện các quyền liên quan đến việc lưu ký chứng khoán.

b) Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Họ cũng xử lý việc đăng ký các biện pháp bảo mật cho chứng khoán đã đăng ký, được tập trung theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, họ cung cấp các dịch vụ khác như được quy định trong Điều lệ của họ.

c) Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện việc phát hành mã chứng khoán trong nước và mã định danh chứng khoán quốc tế đối với chứng khoán được đăng ký tập trung.

d) Việc phê duyệt, sửa đổi, hủy đăng ký chứng khoán thuộc thẩm quyền của Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam.

e) Việc phê duyệt, thu hồi tư cách thành viên Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam, đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký thuộc thẩm quyền của họ.

e) Trong trường hợp thành viên của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tạm thời mất khả năng thanh toán thì được phép sử dụng nguồn hỗ trợ thanh toán theo quy định của pháp luật.

g) Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Quy định về khái quát về Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

3.2. Quy định tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh a) Việc bảo đảm phương tiện, kỹ thuật đăng ký, lưu ký, thanh toán chứng khoán là trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và thanh toán chứng khoán Việt Nam.

b) Việc thực hiện nghĩa vụ kế toán, kiểm toán, thống kê, tài chính, báo cáo, công bố thông tin phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

c) Việc giám sát các giao dịch chứng khoán để đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ là một phần trong vai trò của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Họ cũng giám sát tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của các thành viên.

d) Việc xây dựng quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng doanh nghiệp là nhiệm vụ được giao cho Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam.

e) Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và bảo quản các tài liệu gốc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký, thanh toán chứng khoán theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

g) Cá nhân có trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của thông tin liên quan đến quyền sở hữu của khách hàng. Cá nhân không được cản trở, lưu giữ, chuyển nhượng, sao chép bất kỳ thông tin nào liên quan đến quyền sở hữu chứng khoán của khách hàng mà không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng, trừ khi có sự ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu kiểm toán viên tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, cũng như các thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật.

h) Cá nhân được yêu cầu phối hợp phổ biến, quảng bá kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư.

i) Cá nhân phải cung cấp thông tin và hợp tác với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến chứng khoán, cũng như cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra, phòng ngừa, truy tố vi phạm pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

k) Cá nhân có trách nhiệm quản lý việc phân tách tài sản của khách hàng với tài sản của Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, họ phải quản lý việc phân tách các tài sản liên quan đến quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ thanh toán bù trừ và quỹ phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

l) Trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ dẫn đến tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cá nhân phải bồi thường thiệt hại phát sinh, trừ trường hợp bất khả kháng.

m) Cá nhân dự kiến sẽ tham gia vào các hoạt động có lợi cho người gửi chứng khoán và người nắm giữ chứng khoán.

n) Cá nhân có nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên, nhân viên của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán, quy định thị trường chứng khoán, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định bảo mật thông tin và các pháp luật liên quan khác trong khi thực hiện nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của mình.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về khái quát về Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook