Quy định về hủy tư cách công ty đại chúng năm 2023

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về hủy tư cách công ty đại chúng

Quy định về hủy tư cách công ty đại chúng

1. Điều kiện xem xét hủy tư cách công ty đại chúng

Mục 38 Luật Chứng khoán  2019 quy định về việc xem xét, hủy bỏ tư cách công ty cổ phần như sau:

– Công ty cổ phần phải gửi thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  kèm theo danh sách cổ đông do Công ty Đầu tư Chứng khoán và Công ty bù trừ bù trừ Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày góp vốn. Theo báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất, vốn điều lệ đã đầu tư dưới 30 tỷ đồng hoặc cơ cấu cổ đông không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 32 của Luật này, được Đại hội đồng Việt Nam khẳng định ngày Chứng khoán. Ngân hàng ủy thác và công ty thanh toán.

– Sau một năm trôi qua, nếu công ty không đáp ứng đủ điều kiện để trở thành công ty cổ phần thì quy định tại Điều 32, điểm a câu 1 của Luật này không còn đáp ứng thì bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét thu hồi tư cách công ty cổ phần Công ty đại chúng.

– Công ty phải tuân thủ đầy đủ các quy định về công ty niêm yết cho đến khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo thu hồi tư cách công ty niêm yết.

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hủy bỏ tư cách công ty cổ phần từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty có trách nhiệm công bố việc hủy bỏ tư cách công ty cổ phần trong thông báo trang thông tin. Công ty sử dụng các công cụ công bố thông tin của báo điện tử, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục hủy niêm yết và đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

– Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc thu hồi tư cách công ty đại chúng trong trường hợp công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện về công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản.

Quy định về hủy tư cách công ty đại chúng

2. Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng

Căn cứ theo Điều 39 Luật chứng khoán năm 2019, Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng phải tuân thủ yêu cầu sau:

“Điều 39. Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng

Công ty đại chúng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật này phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Văn bản thông báo về việc công ty đại chúng không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này;

Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;

Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.”

Quy định về hủy tư cách công ty đại chúng

3. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

Căn cứ Điều 8 Thông tư 118/2020/TT-BTC

Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp được thực hiện như sau:

3.1. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp

a) Công ty niêm yết báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định của Luật Tự do thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán.

b) Sau khi tình trạng pháp lý của công ty đại chúng được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc có quyết định của tòa án tuyên bố công ty phá sản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ điều tra việc hủy bỏ và phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được công bố vào ngày hôm sau

3.2. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

a) Công ty cổ phần bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty phải báo cáo, công bố thông tin theo quy định của Luật Công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán.

b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty cổ phần trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc hủy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c) Hết thời hạn  quy định tại điểm b Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty cổ phần trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3.3. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp

a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Chứng khoán;

b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho công ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, đồng thời công bố trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3.4. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn

a) Công ty đại chúng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi hình thức công ty phải  báo cáo, công bố thông tin theo quy định của Luật công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán.

b) Khi nhận được thông tin báo cáo, công bố thông tin quy định tại điểm a Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việc thu hồi và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tình trạng công ty đại chúng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hủy tư cách công ty đại chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook