Quy định về hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội năm 2023

Nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị hủy

Quy định về hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Quy định về hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội
Hội đồng quản lý được biết đến là một trong các chủ thể quan trọng trong quản lý bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội. Vậy, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội là gì?

1. Khái niệm hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 94. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

  1. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định trên:

– Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội là tổ chức được thành lập ở cấp quốc gia

– Trách nhiệm của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội: Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội (Cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội là cơ quan trực thuộc Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội), tham mưu, ban hành chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp. Hướng dẫn cho các cơ quan liên quan (Chính phủ, Thủ tướng).

– Hội đồng Bảo hiểm xã hội có Ban thư ký trực thuộc (nhiệm vụ của Ban thư ký này do Hội đồng quyết định).

– Địa điểm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, trụ sở hiện tại của Hội đồng: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quy định về hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

2. Thành phần của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội bao gồm các thành phần sau:

– Đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

– Đại diện tổ chức đại diện người sử dụng lao động (đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam)

– Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế (đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ)

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

– Các tổ chức khác (do Chính phủ quy định)

Quy định về hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

3. Quy định cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội bao gồm các vị trí sau:

– Chủ tịch

– Các phó Chủ tịch

– Các Ủy viên

Các vị trí này do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

4. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Cũng theo Khoản 3 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội là 05 năm.

Theo Điều 95 Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội có 06 nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Thông qua chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng tháng về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội về chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt

Cụ thể:

– Giám sát, kiểm tra Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt

– Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

– Kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính) sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để bảo đảm an toàn Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; cơ chế quản lý và sử dụng bảo vệ Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính) xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định) về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chiến lược phát triển của ngành; kiện toàn hệ thống tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook