Quy định về hội đồng khoa học và đào tạo năm 2023

Quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính được quy định như thế nào?

Quy định về hội đồng khoa học và đào tạo

Quy định về hội đồng khoa học và đào tạo
Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Quy định về hội đồng khoa học và đào tạo

Cơ cấu tổ chức của đại học

Căn cứ vào Luật Giáo dục đại học, trường đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo và nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, được tổ chức theo quy định của Luật giáo dục đại học; Các đơn vị cấu thành trường thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mệnh, nhiệm vụ chung. Các đơn vị cấu thành trường đại học có thể là đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, đơn vị thuộc

. Theo Điều 15 của Luật Giáo dục đại học thì cơ cấu tổ chức của đại học bao gồm:

– Hội đồng đại học.

– Giám đốc đại học; phó giám đốc đại học.

– Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có).

– Trường đại học, viện nghiên cứu thành viên (nếu có); trường, ban chức năng, tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện và tổ chức phục vụ đào tạo khác.

– Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu, trung tâm, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của đại học.

Quy định về hội đồng khoa học và đào tạo

Hội đồng khoa học và đào tạo

Với quan điểm trên, đầu tư cho khoa học và giáo dục luôn được coi là đầu tư bền vững, là nền tảng cho sự phát triển của nhà trường trong tương lai nên Hội đồng khoa học và giáo dục là một trong những bộ phận cấu thành của nhà trường.

Đặc biệt là về sự hình thành đất nước nói chung. Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực nghiệm và triển khai, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến ​​vì sự phát triển khoa học và công nghệ và các hoạt động sáng tạo khác.

Tiềm lực khoa học và kỹ thuật do đó bao gồm nhân lực khoa học và kỹ thuật. sở hữu trí tuệ; cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ tài chính để thực hiện nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Tư vấn Xây dựng cũng chịu trách nhiệm về quy chế đào tạo, quy hoạch thăng tiến giảng viên và tuyển dụng giảng viên.

Cụ thể Điều 19 của Luật Giáo dục đại học đã quy định về hội đồng khoa học và đào tạo như sau:

Điều 19. Hội đồng khoa học và đào tạo

Hội đồng khoa học và đào tạo có nhiệm vụ tư vấn về việc xây dựng:

a) Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm;

b) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường;

c) Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ.

Hội đồng khoa học và đào tạo gồm: hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học; trưởng các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có uy tín đại diện cho các lĩnh vực, ngành chuyên môn.”

Về chức trách trong hội đồng thì hội đồng khoa học và đào tạo bao gồm chủ tịch, ủy viên và thư ký. Còn các thành viên tham gia vào hội đồng thì có thể là Giám đốc đại học, Phó giám đốc đại học; hiệu trưởng các trường đại học; viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có uy tín trong các lĩnh vực, ngành chuyên môn;… Các nhà khoa học đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn mà Chính phủ quy định ví dụ như có trình độ tiến sĩ trở lên, là người đứng đầu về chuyên môn của bộ môn khoa học, phòng thí nghiệm hoặc tương đương trong các đại học, trường đại học, viện nghiên cứu,…

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hội đồng khoa học và đào tạo

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook