Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát năm 2023 (Phần 1)

Xe ô tô phục vụ công tác của các hội quần chúng

Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

1. Quy định nguyên tắc của hoạt động ủy quyền lưu ký

Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư 98/2020/TT-BTC, việc lựa chọn ngân hàng giám sát là tổ chức tài chính nước ngoài làm tổ chức giám sát phụ gửi tài sản ở nước ngoài của các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán là phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy quyền nuôi con phải tuân thủ các quy định sau:

– Tổ chức giám hộ phụ phải là thành viên giám hộ theo quy định của pháp luật nước ngoài.

– Hoạt động được ủy quyền phải được ghi rõ trong Điều lệ của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và phải tuân thủ pháp luật có liên quan.

– Quy trình ủy quyền lưu ký phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát và tổ chức giám sát phụ. Hợp đồng này phải nêu rõ các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên liên quan. Tổ chức lưu ký phụ chỉ nên thực hiện theo các lệnh hoặc chỉ thị hợp pháp của ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát.

– Tài sản lưu ký phải được xác định rõ ràng là tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng giám sát đang cung cấp dịch vụ.

– Ngân hàng giám sát chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát hoạt động của tổ chức lưu ký công ty con, cũng như chịu mọi chi phí liên quan đến việc ủy quyền thực hiện hoạt động giám sát và lưu ký tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

– Tổ chức lưu ký phụ nước ngoài có quyền đăng ký lại tài sản tại tổ chức lưu ký chứng khoán mà họ thuộc về, theo quy định của nước sở tại. Tài sản của quỹ phải được đăng ký bởi một cơ quan lưu ký công ty con đăng ký quyền sở hữu quỹ theo quy định của pháp luật liên quan.

– Ngân hàng lưu ký và ngân hàng giám sát phải có thông tin toàn diện về tất cả các tài sản thuộc sở hữu của quỹ và công ty đầu tư chứng khoán, bao gồm loại hình, khối lượng, địa điểm lưu ký, lưu trữ tài sản và tài liệu xác minh quyền sở hữu.

Ngân hàng lưu ký và ngân hàng giám sát có trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của quỹ và công ty đầu tư chứng khoán, phải được đăng ký là thuộc về đơn vị tương ứng với cơ quan lưu ký để xác định và xác nhận quyền sở hữu của họ một cách nhất quán.

Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

2. Trách nhiệm của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát trong hoạt động Lưu ký tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Thông tư 98/2020/TT-BTC, nhiệm vụ của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát trong hoạt động lưu ký quỹ, công ty đầu tư chứng khoán được quy định như sau:

– Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ đăng ký kịp thời tài sản của quỹ và công ty đầu tư chứng khoán dưới tên của các đơn vị tương ứng, phù hợp với các điều khoản của hợp đồng kinh tế giữa quỹ, công ty đầu tư chứng khoán (thông qua công ty quản lý quỹ) và đối tác, cũng như pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, toàn bộ tài sản của quỹ và công ty đứng đầu Chứng khoán phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam phải được đăng ký đầy đủ và ủy thác cho ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc sau:

+ Nếu tài sản đã được đăng ký dưới quyền sở hữu của quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán thì phải được đăng ký và công nhận dưới tên của chủ sở hữu. Tuy nhiên, có thể có trường hợp tài sản cần được đăng ký và ghi lại dưới tên của ngân hàng giám sát, ngân hàng giám sát, tổ chức giám sát phụ hoặc công ty quản lý quỹ, theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trong những trường hợp như vậy, tài sản cũng phải được gửi vào ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát. Hơn nữa, các văn bản pháp lý gốc xác nhận quyền sở hữu tài sản phải được gửi đầy đủ và lưu giữ trong ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát, ngoại trừ chứng khoán đã đăng ký được gửi tập trung.

Trong trường hợp bất động sản, ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát phải đảm bảo rằng có đủ văn bản pháp lý liên quan đến quyền sở hữu và quyền sử dụng, tuân thủ các quy định.

Nếu chứng khoán được phát hành dưới dạng mục sổ sách, hoặc nếu việc chuyển quyền sở hữu cho quỹ chưa được hoàn thành, thì bản gốc hoặc bản sao hợp lệ của hợp đồng giao dịch và tài liệu giao dịch phải được giữ lại trong ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát.

+ Trong trường hợp tài sản chưa đăng ký quyền sở hữu, hoặc chưa kịp thời chuyển giao cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn quy định trong thỏa thuận phát hành, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng đầu tư hoặc hợp đồng kinh tế tương đương thì ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát có trách nhiệm xác nhận rõ tình trạng lưu ký và đăng ký tài sản này trong báo cáo định kỳ lập theo quy định tại khoản 2 Điều 79 và khoản 1 Điều 80 Thông tư này. Ngoài ra, một thông báo bằng văn bản phải được gửi đến Ban Đại diện Quỹ.

+ Nếu tính chất của tài sản không phải là đối tượng đăng ký quyền sở hữu, cần phải giữ lại bản gốc hoặc bản sao xác thực của thỏa thuận giao dịch và tài liệu kèm theo tại ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát.

+ Trong trường hợp liên quan đến tiền gửi ngân hàng, hợp đồng tiền gửi và ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát có thẩm quyền và trách nhiệm yêu cầu công ty quản lý quỹ thông tin toàn diện về hợp đồng tiền gửi, tài khoản tiền gửi của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Ngân hàng lưu ký, kết hợp với ngân hàng giám sát, đảm nhận nhiệm vụ tiến hành đánh giá định kỳ hàng tháng về số dư tài khoản tiền gửi và giá trị của hợp đồng tiền gửi với các ngân hàng nhận tiền và các công ty đầu tư chứng khoán.

+ Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát có nghĩa vụ xác minh định kỳ, thông qua các phương tiện liên lạc với tổ chức nhận vốn đầu tư, tổ chức phát hành, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý sổ đăng ký cổ đông hoặc bất kỳ tổ chức tương đương nào, số lượng và giá trị tài sản do quỹ và công ty đầu tư chứng khoán nắm giữ để đảm bảo việc lưu ký tài sản tuân thủ các quy định nêu trên.

– Tài sản của mỗi quỹ và công ty đầu tư chứng khoán, cũng như của ngân hàng lưu ký và ngân hàng giám sát, được giữ riêng biệt và tách biệt với nhau. Ngoài ra, chúng được giữ tách biệt với tài sản của các khách hàng khác của ngân hàng lưu ký và ngân hàng giám sát.

Mỗi quỹ và công ty đầu tư chứng khoán phải thành lập một tài khoản lưu ký chứng khoán riêng biệt với tài khoản lưu ký chứng khoán của các cá nhân, tổ chức khác, kể cả tài khoản thuộc phạm vi của công ty quản lý quỹ.

– Công ty quản lý quỹ đóng vai trò là người đại diện được ủy quyền thực hiện các giao dịch tài sản thay mặt cho quỹ và công ty đầu tư chứng khoán. Việc chuyển nhượng tài sản của quỹ trong hoạt động đầu tư, thoái vốn chỉ được thực hiện theo hướng dẫn bằng văn bản của công ty quản lý quỹ, theo quy định của thỏa thuận lưu ký và hợp đồng giám sát.

– Việc thanh toán cho các giao dịch liên quan đến chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch nói trên phải tuân thủ các nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán đồng thời và thanh toán quỹ, cũng như các nguyên tắc bù trừ và thanh toán, theo quy định của pháp luật.

Đối với các giao dịch tài sản khác, thanh toán phải được thực hiện theo các chỉ thị pháp lý, hướng dẫn của công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý hiện hành khác.

Mọi giao dịch chuyển khoản, thanh toán tiền, chuyển giao tài sản đều phải thực hiện đúng đến các đối tác giao dịch của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, các tài khoản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán. Giá trị thanh toán phải phù hợp với khối lượng tài sản, giá giao dịch và đúng với số tiền ghi trong các chứng từ thanh toán;

– Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời, theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ; thực thi đầy đủ, kịp thời các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của quỹ, kể cả các thủ tục thanh, quyết toán thuế đối với quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;

– Xác nhận các báo cáo về tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ lập, bảo đảm khối lượng tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ, chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng;

– Tham gia và cung cấp đầy đủ các thông tin tại các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán, các cuộc họp Ban đại diện quỹ, Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán nhưng không có quyền biểu quyết.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook